Xe qu?n áo 0 ??ng, c?u bé c?ng b?n ??n tr??ng lên phim 'Lòng t?t d? lay'

24/12/2020 10:31 GMT+7

TTO - Ngày 24-12, ?úng ngày Giáng sinh, UNICEF c?ng b? phim ng?n ho?t hình am nh?c 'Lòng t?t d? lay' v?i nh?ng hình ?nh d? th??ng v? các ngh?a c? th?i COVID-19.

Phim ho?t hình 'Lòng t?t d? lay' - UNICEF

B? phim n?m trong chi?n d?ch truy?n th?ng “Lòng t?t d? lay” do UNICEF và B? Y t? phát ??ng vào tháng 5 nh?m xay d?ng tình ?oàn k?t, t??ng than t??ng ái gi?a các b?n tr? Vi?t Nam trong ??i d?ch COVID-19. Phim t??i sáng, d? th??ng và mang l?i n?ng l??ng tích c?c.

Ca khúc Tháng n?m ??n th?m trong phim do ca s?, nh?c s? V? ?inh Tr?ng Th?ng - gi?ng ca chính c?a ban nh?c Ng?t - sáng tác và hát cho b? phim này.

Ca t? bài hát k? v? nh?ng ngày tháng khó kh?n do COVID-19: “Tháng 3, ai c?ng xa l?. Tháng 4, anh c?ng ch?n ch?. Tháng 5, thành ph? thay màu. Có khi ?? ta làm l?i t? ??u. Tháng 3 cho lòng tan r?. Tháng 4 cho ng??i tha th?. Tháng 5 cho nh?ng ??c ao. V?ng tin ta s? kh?ng sao”.

Xe qu?n áo 0 ??ng, c?u bé c?ng b?n ??n tr??ng lên phim Lòng t?t d? lay - ?nh 2.

Chi?c xe qu?n áo 0 ??ng c?a m?t ??i v? ch?ng già ? TP.HCM ???c lên phim - ?nh: UNICEF

Nh?ng th?i COVID-19 c?ng là khi “lòng t?t d? lay”. B? phim ???c truy?n c?m h?ng t? nh?ng hành ??ng có th?t.

?ó là: xe qu?n áo t? ch?n 0 ??ng c?a v? ch?ng ?ng Nguy?n V?n T? và bà Lê Th? Bé ? Nhà Bè (TP.HCM); ho?t ??ng vá xe, ?? x?ng mi?n phí cho ng??i l? ?? ???ng c?a anh Lê Thanh Tùng (qu?n 9, TP.HCM); em h?c sinh 12 tu?i Ph?m Tr?ng ??t nh?t rác kh?i mi?ng c?ng ?? ng?n ???ng ng?p l?t ngày m?a.

?ó là: nhóm b?n tr? d?n núi rác kh?ng l?; nh?ng thanh niên lát ???ng cho vùng cao, mang sách ??n cho tr? nh? ?? khuy?n khích lòng say mê khoa h?c; Ng? V?n Hi?u - ng??i b?n t?t 10 n?m c?ng b?n ??n tr??ng, và nh?ng ng??i b?n nh? quyên góp ti?n ?? mua ???c chi?c xe l?n

Xe qu?n áo 0 ??ng, c?u bé c?ng b?n ??n tr??ng lên phim Lòng t?t d? lay - ?nh 3.

C?u h?c sinh c?ng b?n t?i tr??ng và ng??i b?n hi?u h?c, sau ?ó ???c quyên góp t?ng chi?c xe l?n - ?nh: UNICEF

?ó là nh?ng hành ??ng ??n ?áp ti?p n?i, ch?ng t? “lòng t?t d? lay” - m?t th?ng ?i?p r?t d? hi?u và ?áng yêu c?a toàn chi?n d?ch.

Khi xu?t hi?n trong phim, tên nhan v?t kh?ng ???c ?? c?p, nh? ?? th? hi?n: lòng t?t kh?ng ch? g?n v?i nh?ng cá nhan c? th? mà có ? kh?p n?i, ai c?ng có th? cho và nh?n.

“Vì ai c?ng ?au, c?ng có khi ta c?n ??n nhau. D?u ph??ng xa ? n?i ?au, v?n yêu th??ng, v?n tin. Xin tháng n?m, xin h?y mang yên bình ??n th?m. D?u anh em gi? xa l?m, v?n yêu th??ng, v?n tin” - ca t? bài hát Tháng n?m ??n th?m g?i lên ni?m tin v? tình ng??i gi?a th?i ??i d?ch.

M?t s? hình ?nh trong phim ho?t hình Lòng t?t d? lay:

Xe qu?n áo 0 ??ng, c?u bé c?ng b?n ??n tr??ng lên phim Lòng t?t d? lay - ?nh 4.

"D?ch v?" vá xe, ?? x?ng mi?n phí dành cho nh?ng ng??i v? mu?n, v? khuya b? h?ng xe - ?nh: UNICEF

Xe qu?n áo 0 ??ng, c?u bé c?ng b?n ??n tr??ng lên phim Lòng t?t d? lay - ?nh 5.

C?u bé nh?t rác kh?i mi?ng c?ng ?? tránh ng?p ???ng, có y th?c b?o v? m?i tr??ng - ?nh: UNICEF

Xe qu?n áo 0 ??ng, c?u bé c?ng b?n ??n tr??ng lên phim Lòng t?t d? lay - ?nh 6.

Nhóm b?n tr? làm ???ng ? vùng cao - ?nh: UNICEF

Xe qu?n áo 0 ??ng, c?u bé c?ng b?n ??n tr??ng lên phim Lòng t?t d? lay - ?nh 7.

Nhóm b?n tr? d?n rác, giúp m?i tr??ng xanh s?ch ??p - ?nh: UNICEF

Ban nh?c Ng?t, Min, Chau Bùi... kêu g?i v? tranh ch? ?? Ban nh?c Ng?t, Min, Chau Bùi... kêu g?i v? tranh ch? ?? 'Lòng t?t d? lay'

TTO - Các ngh? s? tr? k?t h?p v?i UNICEF và B? Y t? trong chi?n d?ch 'Lòng t?t d? lay', kêu g?i giúp ??, ??ng c?m, l?c quan trong và sau d?ch COVID-19.

MI LY
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看