Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

V?nh bi?t Lam Ph??ng tài hoa, c?m ?n ?ng 'vì nh?ng tuy?t ph?m ?? l?i cho ??i'

24/12/2020 07:15 GMT+7

TTO - ?êm nay, có l? nhi?u khán gi? s? tìm nghe l?i nh?c Lam Ph??ng trong ni?m th??ng nh?. H? s? khóc, nh? ?? t?ng khóc. B?i am nh?c c?a ?ng v?n lay ??ng, nh? t?ng lay ??ng, và s? m?i m?i lay ??ng.

V?nh bi?t Lam Ph??ng tài hoa, c?m ?n ?ng vì nh?ng tuy?t ph?m ?? l?i cho ??i - ?nh 1.

Nh?c s? Lam Ph??ng (1937-2020) l?ch l?m và ?àn ?ng th?i tr?

Nh?c s? Lam Ph??ng qua ??i ngày 22-12 t?i thành ph? Fountain Valley, bang California, M? (theo gi? ??a ph??ng). ?ng h??ng th? 83 tu?i.

S? ra ?i c?a ng??i nh?c s? tài hoa ?? l?i ni?m ti?c th??ng v? h?n trong lòng gi?i ngh? s? và c?ng chúng. ?àm V?nh H?ng c?m ?n Lam Ph??ng "vì nh?ng tuy?t ph?m mà ?ng ?? l?i cho ??i".

Vi?t dòng nh?c nào c?ng ??t ??n ??nh cao

Nói v?i Tu?i Tr? Online, MC Minh ??c, ng??i chuyên d?n các ch??ng trình am nh?c, cho r?ng Lam Ph??ng là tr??ng h?p l? lùng và xu?t s?c khi sáng tác dòng nh?c nào c?ng có tác ph?m ??nh cao, lu?n ?i ??n cùng ??c ?i?m th? lo?i.

T? các bài nh?c tình sang tr?ng, ??n nh?ng bài bolero v?n ???c m?c ??nh là dành cho gi?i bình dan. T? th?p niên 1980 tr? ?i, khi ?ng s?ng ? n??c ngoài, Lam Ph??ng vi?t nên nh?ng bài nh?c tr? ?ích th?c.

V?nh bi?t Lam Ph??ng tài hoa, c?m ?n ?ng vì nh?ng tuy?t ph?m ?? l?i cho ??i - ?nh 2.

Lam Ph??ng sáng tác nh?c t? n?m 15 tu?i và có s? nghi?p ?? s? v?i h?n 200 ca khúc, trong ?ó có nhi?u tuy?t ph?m

Khi Lam Ph??ng vi?t nh?c tình, nh?c ?ng ??p ?? và l?ng m?n nh? Cho em quên tu?i ng?c, Ch? ng??i, Thu s?u. V?i nh?c bolero ?? h??ng t?i s? ??ng, ?ng v?n có nh?ng ??nh cao nh? Khi th?i gian qua mau, Ngày bu?n, Thành ph? bu?n - kh?ng h? sa ?à vào s? d? dài, s??t m??t và ? ê nh? nhi?u ca khúc bolero khác.

??c bi?t, khi s?ng ? Paris (Pháp) và có m?t tình yêu say ??m, Lam Ph??ng ?? vi?t nh?ng ca khúc tr? trung, t??i t?n và r?t hi?n ??i nh? Thiên ?àng ái an, Mùa thu yêu ???ng v?i ca t? ??y m?i m?. Có th? nói, khi tam h?n Lam Ph??ng nh? tr? l?i, am nh?c c?a ?ng c?ng th?. ?ng ?? s?ng m?t cách tr?n v?n và chan th?c v?i am nh?c.

Vì th?, MC Minh ??c cho r?ng s? ra ?i c?a nh?c s? Lam Ph??ng là m?t mát l?n ??i v?i n?n am nh?c Vi?t Nam, ??c bi?t là nh?c tr? tình.

V?i nh?c s? Hoài Ph??ng - ch?ng c?a n? di?n viên Vi?t H??ng, Lam Ph??ng là "m?t nh?c s? ??i th? tài hoa v?i hàng tr?m tác ph?m ?? ??i". Còn s? nghi?p c?a ?ng là "di s?n v? giá" c?a n?n am nh?c. Ca s? Quang D?ng t?n vinh ?ng là "t??ng ?ài am nh?c Vi?t Nam".

Là nh?ng ngh? s? Vi?t ??nh c? t?i M?, v? ch?ng Hoài Ph??ng - Vi?t H??ng có nhi?u c? h?i g?p g?, ?àm ??o v?i nh?c s? Lam Ph??ng trong nh?ng n?m cu?i ??i c?a ?ng. ?ó ??u là nh?ng k? ni?m c? hai r?t tran quy. Hoài Ph??ng t?ng dàn d?ng ch??ng trình v?i h?n 20 nh?c ph?m Lam Ph??ng. Anh c?m nh?n nh?c s? hòa ??ng, d? m?n và bao dung v?i th? h? sau.

R?t nhi?u ngh? s?, ca s? Vi?t Nam thu?c nhi?u l?a tu?i, c? ? Vi?t Nam l?n h?i ngo?i, ??u t?ng hát và thu?c n?m lòng am nh?c c?a Lam Ph??ng.

V?nh bi?t Lam Ph??ng tài hoa, c?m ?n ?ng vì nh?ng tuy?t ph?m ?? l?i cho ??i - ?nh 3.

Thanh Th?o trong l?n ??n th?m nh?c s? Lam Ph??ng ?? xin phép hát nh?c c?a ?ng - ?nh: NVCC

H?m 23-12, khi nghe tin nh?c s? qua ??i, ca s? Thanh Th?o chia s? k? ni?m l?n ??u ??n th?m Lam Ph??ng t?i M?. Lúc ?ó, c? ??n xin phép ???c hát nh?c ?ng trong m?t live show c?a ??ng nghi?p ?an Tr??ng. Lam Tr??ng, Ph??ng Thanh, ?an Tr??ng và Thanh Th?o s? hát liên khúc Xin th?i gian qua mau, Tình yêu may khói Gi?t l? s?u.

"Nh?c c?a chú là m?t kho tàng. T?i con ?? nghe nh?c c?a chú t? nh? ??n l?n. Con ?? hát nhi?u bài c?a chú trong các album tr??c ?ay c?a con, nh?ng l?n này là l?n ??u tiên hát liên khúc cùng các ca s? khác. Con th?y chú v?n kh?e, tr?ng tr?o, h?ng hào. Con mong chú lúc nào c?ng kh?e nh? v?y" - Thanh Th?o nh?n nh? nh?c s? khi ?ng còn s?ng.

Thanh Th?o cho bi?t ch? v?n ?p ? vi?c hát nh?c Lam Ph??ng trong các album s?p t?i.

'Thành ph? bu?n' thêm bu?n vì Lam Ph??ng ra ?i

Ca s? Thanh Hà xót xa khi nghe tin Lam Ph??ng qua ??i vì ?ng là m?t trong nh?ng ng??i có ?nh h??ng l?n lao nh?t ??n s? nghi?p c?a ch?.

Thanh Hà k?, khi ch? v?a sang M? ??nh c?, nh?c s? Lam Ph??ng là ng??i phát hi?n gi?ng ca và ch?n ca khúc, biên t?p cho ch? thu am. Vào nh?ng n?m 1994, 1995, chính Lam Ph??ng là ng??i lái xe ??a Thanh Hà ?i bi?u di?n.

V?nh bi?t Lam Ph??ng tài hoa, c?m ?n ?ng vì nh?ng tuy?t ph?m ?? l?i cho ??i - ?nh 4.

Thanh Hà ??n th?m nh?c s? Lam Ph??ng vào n?m 2019 - ?nh: NVCC

"Nh?ng tháng ngày trên ??t M? v?i con lu?n là ?m áp c?a tình ng??i, c?a các ??ng nghi?p, c?a các khán gi? và c?a c? các b?c ti?n b?i, các nh?c s? ?i tr??c... R?i nh?ng l?n ?i show cùng chú kh?p các n?i ph?c v? khán gi? ng??i Vi?t. Trong s? nghi?p am nh?c c?a mình, con s? v?n còn hát nh?c c?a chú và gi? hình ?nh c?a chú trong trái tim mình" - Thanh Hà vi?t.

Thanh Hà t?ng ??n th?m nh?c s? Lam Ph??ng khi ?ng già y?u. Nh?ng b?c ?nh là k? ni?m quy giá c?a c? v?i ng??i nh?c s? t?ng nang ?? mình.

Sinh th?i, nh?c s? g?n bó v?i Sài Gòn. Thành ph? là n?i ?ng tr?i qua th?i h?c sinh gian khó, là n?i ?ng mày mò t? h?c nh?c v?i s? h??ng d?n c?a các nh?c s? Hoàng Lang và Lê Th??ng.

Sài Gòn là n?i ?ng vi?t bài hát ??u tay, Chi?u thu ?y, vào n?m 15 tu?i. Sài Gòn c?ng là n?i ?ng rong ru?i ch? nh?c ?i bán l?, ki?m nh?ng ??ng ti?n ??u tiên ?? cu?c s?ng b?t khó kh?n.

V?nh bi?t Lam Ph??ng tài hoa, c?m ?n ?ng vì nh?ng tuy?t ph?m ?? l?i cho ??i - ?nh 5.

Ca s? D??ng Tri?u V? và nh?c s? Lam Ph??ng - ?nh: NVCC

Và t?i ?à L?t, n?i ?? truy?n c?m h?ng cho Lam Ph??ng vi?t nên Thành ph? bu?n b?t h?, c?ng chúng c?ng bu?n b? ti?n ??a nh?c s?.

Trang Ng??i ?à L?t vi?t: "?à L?t m?a r? rích su?t c? ngày dài nh? than khóc cho s? ra ?i c?a ng??i nh?c s? tài hoa ?? vi?t nên nh?ng l?i ca mà khi nghe ai ?ó ngan nga, ta l?i b?t ch?t ngh? ngay ??n ?à L?t. Thành ph? bu?n nay bu?n h?n".

?ó là nh?ng l?i ca ?? ?i vào tam kh?m bi?t bao con ng??i: "Tha?nh pho?? na?o nho?? kho?ng em? No?i chu?ng mi?nh ti?m phu?t e?m ?e??m. Tha?nh pho?? na?o vu??a ?i ?a? mo?i? ?u?o??ng quanh co quye??n go??c tho?ng gia?. Chie??u ?an tay nghe na??ng chan ho?a. Na??ng ho?n nhe? la?m ho??ng mo?i em. Ma??t em buo??n trong su?o?ng chie??u anh tha??y ?e?p ho?n...".

?êm nay, có l? nhi?u khán gi? s? tìm nghe l?i nh?c Lam Ph??ng trong ni?m th??ng nh?. H? s? khóc, nh? ?? t?ng khóc. B?i am nh?c c?a ?ng v?n lay ??ng, nh? t?ng lay ??ng, và s? m?i m?i lay ??ng.

Nh?c s? Lam Ph??ng qua ??i t?i M? Nh?c s? Lam Ph??ng qua ??i t?i M?

TTO - Th?ng tin t? gi?i ngh? s? Vi?t t?i M? cho bi?t nh?c s? Lam Ph??ng trút h?i th? cu?i cùng vào lúc 18h07 ngày 22-12 t?i thành ph? Fountain Valley, bang California (theo gi? ??a ph??ng). ?ng h??ng th? 83 tu?i.

MI LY
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看