Th? 4, ngày 23 tháng 12 n?m 2020

Vietjet, Viettel, Vinamilk...va?o top 50 Thu?o?ng hie??u da??n ?a??u 2020

17/12/2020 17:30 GMT+7

Ha?ng ha?ng kho?ng the?? he?? mo??i Vietjet ?u?o??c vinh danh la??n thu?? 5 lie?n tie??p Top 50 Thu?o?ng hie??u d?n ??u trong các l?nh v?c kinh doanh t?i Vi?t Nam n?m 2020, do Forbes bình ch?n và c?ng b?.

Vietjet, Viettel, Vinamilk...va?o top 50 Thu?o?ng hie??u da??n ?a??u 2020 - ?nh 1.

Tha?nh vie?n H?QT Chu Vie??t Cu?o??ng ?a?i die??n Vietjet nha??n vinh danh Top 50 Thu?o?ng hie??u Vie??t Nam Da??n ?a??u 2020

Top 50 Thu?o?ng hie??u Vie??t Nam Da??n ?a??u na?m 2020 do ta?p chi? Forbes Vietnam bi?nh cho?n bao go??m nhu??ng te?n tuo??i ha?ng ?a??u trong ca?c li?nh vu??c nhu? Vietjet, Viettel, Vinamilk, The?? Gio??i Di ?o??ng, FPT, Ho?a Pha?t… Ca?c doanh nghie??p ?u?o??c to?n vinh na?m nay co? to??ng gia? tri? thu?o?ng hie??u ho?n 12,6 ty? USD, ta?ng 22% so vo??i na?m 2019.

Da??n ?a??u vo??i gia? tri? thu?o?ng hie??u ?a?t 108,9 trie??u USD, ga??n ga??p ?o?i so vo??i gia? tri? thu?o?ng hie??u ?u?o??c co?ng bo?? khi Forbes xe??p ha?ng la??n ?a??u tie?n va?o na?m 2016 (63,4 trie??u USD). 

Na?m 2020, the?? gio??i ?i qua ?a?i di?ch, Vietjet ?a? be??n bi?, linh hoa?t chuye??n ?o??i va? thi?ch nghi trong mo?i hoa?n ca?nh, vo??i tinh tha??n ta??p the?? quye??t ta?m cao nha??t. 

Ha?ng cu?ng tham gia va??n chuye??n ha?ng nga?n ta??n ha?ng hoa? thie??t ye??u, trang thie??t bi? y te?? pho?ng cho??ng di?ch trong nu?o??c va? quo??c te??, ta??ng ha?ng tra?m nga?n sua??t a?n mie??n phi? cho nhu??ng ngu?o??i co? hoa?n ca?nh kho? kha?n trong xa? ho??i, ta??ng ha?ng trie??u kha??u trang y te?? cho nha?n da?n ca?c nu?o??c My?, Anh, Pha?p, ?u??c.

Vietjet ?a? thu??c hie??n nhie??u gia?i pha?p pho?ng cho??ng di?ch be??nh ?e?? ?a?m ba?o an toa?n cho ha?nh kha?ch, phi ha?nh ?oa?n va? ca? co??ng ?o??ng. Ta??t ca? phi ha?nh ?oa?n, nha?n vie?n Vietjet ?e??n nay ?e??u an toa?n, kho?ng co? ai nhie??m be??nh. 

Vietjet, Viettel, Vinamilk...va?o top 50 Thu?o?ng hie??u da??n ?a??u 2020 - ?nh 2.

Na?m 2021 ?ang ?e??n ga??n. Tro?? la?i ba??u tro??i, Vietjet tie??p tu?c trie??n khai nhie??u chu?o?ng tri?nh, hoa?t ?o??ng sa?ng ta?o mang la?i nhu??ng tra?i nghie??m cha??t lu?o??ng cao da?nh cho kha?ch ha?ng, tie??p tu?c ?o?ng go?p va?o su?? kho?i phu?c du li?ch, kinh te?? cu?a Vie??t Nam no?i rie?ng va? the?? gio??i no?i chung.

THANH - Lê
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看