Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

'Trùm ?a c?p' Liên K?t Vi?t: 'T?i là ng??i ?àng hoàng, kh?ng ph?i l?u manh'

24/12/2020 15:27 GMT+7

TTO - Nói l?i sau cùng tr??c tòa, b? cáo Lê Xuan Giang g?i l?i xin l?i các b? h?i và nói: 'Do thi?u hi?u bi?t pháp lu?t, c?ng ty phát tri?n quá nhanh, bi?n t??ng x?u, b? cáo kh?ng ch? ??ng l?a ??o, t?i là ng??i ?àng hoàng, kh?ng ph?i l?u manh'.

Trùm ?a c?p Liên K?t Vi?t: T?i là ng??i ?àng hoàng, kh?ng ph?i l?u manh - ?nh 1.

Các b? cáo t?i tòa - ?nh: DANH TR?NG

Sau g?n 4 ngày xét x?, tr?a 24-12, phiên tòa s? th?m xét x? 7 b? cáo trong v? l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n t?i C?ng ty Liên K?t Vi?t k?t thúc ph?n tranh t?ng, chuy?n sang ngh? án. Các b? cáo ???c nói l?i sau cùng tr??c khi h?i ??ng xét x? ??a ra phán quy?t.

Nói l?i sau cùng tr??c tòa, b? cáo Lê Xuan Giang, c?u ch? t?ch C?ng ty Liên K?t Vi?t, g?i l?i xin l?i các b? h?i và xin gi?m nh? hình ph?t.

"T?i là ng??i lính xu?t ng?, mong mu?n t?o c?ng ?n vi?c làm, phát tri?n quê h??ng và giúp ??ng ??i, c?ng ??ng. Ch? do thi?u hi?u bi?t pháp lu?t, c?ng ty phát tri?n quá nhanh, bi?n t??ng x?u. T?i kh?ng ch? ??ng l?a ??o, t?i là ng??i ?àng hoàng, kh?ng ph?i l?u manh".

C?u ch? t?ch C?ng ty Liên K?t Vi?t nói 11 n?m ph?c v? quan ??i ???c trao t?ng huan ch??ng chi?n s? v? vang h?ng 3, trong quá trình ?i?u tra ?? n?p toàn b? tài s?n h??ng l?i b?t chính.

B? cáo xin H?XX can nh?c các y?u t? gi?m nh? nh? khai báo thành kh?n và có m? 80 tu?i, con trai m?c h?i ch?ng "t? h?y ho?i b?n than".

"B? cáo cam k?t s? xin và vay gia ?ình ?? tr? h?t ti?n cho b? h?i", Giang nói.

Trùm ?a c?p Liên K?t Vi?t: T?i là ng??i ?àng hoàng, kh?ng ph?i l?u manh - ?nh 2.

Nguy?n Th? Th?y nói l?i sau cùng tr??c tòa - ?nh: DANH TR?NG

B? cáo Nguy?n Th? Th?y, c?u phó t?ng giám ??c kinh doanh C?ng ty Liên K?t Vi?t, b?t khóc và g?i l?i xin l?i t?i các b? h?i có m?t t?i phiên tòa và c? ng??i kh?ng th? t?i d?.

Th?y nói b?n than xu?t than là th? c?t tóc, g?i ??u, th?a nh?n ph?m t?i do thi?u hi?u bi?t.

"Ch? khi nghe các b? h?i phát bi?u m?y ngày qua, t?i m?i bi?t mình có l?i v?i h? r?t nhi?u", Th?y nói.

??ng tr??c b?c khai báo, b? cáo Lê Thanh S?n (thành viên nhóm phát tri?n th? tr??ng) b?t khóc n?c n? g?i l?i xin l?i t?i gia ?ình và các b? h?i, mong có c? h?i tr? v? làm ng??i t?t ?óng góp cho x? h?i.

"T?i h?a làm ?n chan chính, kh?ng c?n ??n b?n án c?a H?XX thì c?ng t? có b?n án l??ng tam ?eo n?ng su?t cu?c ??i", S?n nói.

Trong khi ?ó, b? cáo V? Th? H?ng Dung (thành viên nhóm phát tri?n th? tr??ng) ??c m?t bài th? t? sáng tác ? trong tr?i giam, mong mu?n s?m ???c nhìn th?y "mùa xuan ngoài tr?i".

Các b? cáo còn l?i ??u bày t? an h?n, mong mu?n ???c tuyên m?c án th?p h?n ?? ngh? c?a VKS.

Theo cáo bu?c, t? tháng 3-2014 ??n tháng 11-2015, Lê Xuan Giang và các b? cáo l?i d?ng vi?c C?ng ty Liên K?t Vi?t ???c c?p gi?y phép kinh doanh hàng ?a c?p v?i hàng hóa do C?ng ty BQP s?n xu?t, dùng th? ?o?n gian d?i, cung c?p th?ng tin sai l?ch khi?n nhà ??u t? ngh? Liên K?t Vi?t là c?ng ty con c?a C?ng ty BQP thu?c B? Qu?c phòng.

Sau ?ó, b? cáo Giang nh? nhà s? ? TP.HCM làm gi? b?ng khen c?a Th? t??ng và tri?n khai lo?t ch??ng trình, ??a ra nh?ng kho?n khuy?n m?i l?n nh? n?p 7 tri?u ??ng s? ???c th??ng h?n 400 tri?u, v?n ??ng ???c nhi?u ng??i tham gia kinh doanh ?a c?p s? ???c th??ng ?t? tr? giá 1 t? ??ng ho?c c?n nhà tr? giá 1,8 t? ??ng.

Tính ??n tháng 11-2015, Giang và ??ng ph?m ?? l?i kéo h?n 68.000 b? h?i t?i 49 t?nh, thành, thu c?a h? t?ng s? ti?n g?n 2.100 t? ??ng.

C? quan c?ng t? cáo bu?c sau khi chi phí th?c t? h?t kho?ng m?t n?a kho?n ti?n thu ???c, các b? cáo ph?i ch?u trách nhi?m hình s? ??i v?i s? ti?n h?n 1.100 t? ??ng.

15h ngày mai (25-12), tòa s? ??a ra phán quy?t ??i v?i 7 b? cáo.

?ng ?ng 'trùm ?a c?p' Liên K?t Vi?t: Kh?ng nh? thu bao nhiêu ti?n c?a 68.000 b? h?i

TTO - Khai tr??c tòa, b? cáo Lê Xuan Giang (nguyên ch? t?ch H?QT C?ng ty Liên K?t Vi?t) nói kh?ng th? nh? ?? thu bao nhiêu ti?n c?a các b? h?i, nh?ng cho r?ng con s? h?n 2.100 t? ??ng thu c?a 68.000 b? h?i là kh?ng chính xác.

DANH TR?NG
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看