Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

T?ng th?ng Donald Trump ph? quy?t lu?t chi tiêu qu?c phòng

24/12/2020 06:18 GMT+7

TTO - T?ng th?ng M? Donald Trump bác b? ??o lu?t chi tiêu qu?c phòng v?n nh?n ???c s? ?ng h? m?nh m? c?a c? hai ??ng Dan ch? và C?ng hòa, cho r?ng ??o lu?t này có l?i cho Nga và Trung Qu?c.

T?ng th?ng Donald Trump ph? quy?t lu?t chi tiêu qu?c phòng - ?nh 1.

T?ng th?ng M? Donald Trump - ?nh: REUTERS

Theo H?ng tin AFP, ?ng Trump ?? ph? quy?t ??o lu?t Chi tiêu Qu?c phòng (NDAA) cho n?m tài chính 2021 tr? giá 740 t? USD.

T?ng th?ng M? ch? trích ??o lu?t chi tiêu qu?c phòng th??ng niên này ?? kh?ng ?áp ?ng yêu c?u c?a ?ng là ch?m d?t vi?c b?o v? các c?ng ty c?ng ngh? nh? Google, Twitter và Facebook kh?i trách nhi?m pháp ly ??i v?i nh?ng gì xu?t hi?n trên n?n t?ng c?a h?, hay còn ???c bi?t ??n là M?c 230 (??o lu?t Truy?n th?ng ?úng m?c - CDA), m?t v?n ?? v?n kh?ng có quan h? gì v?i B? Qu?c phòng M?.

?ng Trump c?ng ph?n ??i ?i?u kho?n trong NDAA v? vi?c ??t tên l?i các c?n c? quan s? v?n ?ang ??t theo tên c?a các ch? huy Liên minh mi?n Nam th?i n?i chi?n t?i n??c này. Ngoài ra, m?t ?i?u kho?n khác có th? c?n tr? quy?t ??nh c?a ?ng nh?m c?t gi?m quan s? M? ? ??c, Afghanistan và m?t s? n?i khác.

??o lu?t NDAA "kh?ng ??a vào các bi?n pháp an ninh qu?c gia quan tr?ng, bao g?m nh?ng ?i?u kho?n kh?ng t?n tr?ng các c?u binh và l?ch s? c?a quan ??i, ?i ng??c v?i nh?ng n? l?c c?a chính quy?n c?a t?i là ??t n??c M? lên trên h?t trong các hành ??ng chính sách ngo?i giao và an ninh qu?c gia", t?ng th?ng M? nói.

Sau khi b? T?ng th?ng Trump ph? quy?t, d? lu?t s? ???c chuy?n tr? l?i H? vi?n c?ng nh? Th??ng vi?n ?? b? phi?u. Tr??c ?ó, ??o lu?t ?? ???c Qu?c h?i M? th?ng qua v?i s? phi?u ?? ?? bác quy?t ??nh ph? quy?t c?a T?ng th?ng Trump t? Qu?c h?i.

Theo gi?i quan sát, ??ng thái c?a ?ng Trump có th? gay chia r? trong ??ng C?ng hòa. "NDAA tr? thành lu?t trong su?t 59 n?m liên ti?p vì nó v? cùng quan tr?ng ??i v?i an ninh qu?c gia và binh lính M?. N?m nay s? kh?ng ngo?i l?", th??ng ngh? s? C?ng hòa Jim Inhofe nói.

??o lu?t n?m nay tr? giá 740,5 t? USD nh?m giúp c?ng c? th? tr?n c?a M? và các ??ng minh ? khu v?c ?n ?? D??ng - Thái Bình D??ng và c?p ngan sách cho vi?c m? r?ng h?m ??i tàu ng?m t?n c?ng.

Ngoài ra, nó c?ng thi?t l?p m?t v? trí ?i?u hành an ninh m?ng m?i nh?m ?i?u ph?i các ho?t ??ng liên quan ??n an ninh trong chính ph? và l?p k? ho?ch giúp B? Qu?c phòng M? gi?m s? ph? thu?c vào ngành s?n xu?t c?a Trung Qu?c, t? các thi?t b? vi ?i?n t? ??n kh?u trang y t?.

T?ng th?ng Trump ph?n ??i gói 900 t? USD h? tr? COVID-19, mu?n t?ng g?p 3 T?ng th?ng Trump ph?n ??i gói 900 t? USD h? tr? COVID-19, mu?n t?ng g?p 3

TTO - T?ng th?ng M? Donald Trump ngày 22-12 ?? lên ti?ng ph?n ??i gói h? tr? COVID-19 do l??ng ??ng t?i Qu?c h?i M? ??ng thu?n. ?ng g?i ?ay là 's? x?u h?' và yêu c?u các ngh? s? t?ng g?p ba l?n kho?n chi dành cho ng??i M?.

TR?N PH??NG
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看