Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

Th?ng tuy?n t?nh BHYT: B?nh nhan m?ng, b?nh vi?n lo

21/12/2020 07:47 GMT+7

TTO - Theo th?ng báo m?i c?a B?o hi?m x? h?i, b?nh nhan t?nh kh?ng c?n có gi?y chuy?n tuy?n khi ?i?u tr? n?i trú t?i TP.HCM v?n ???c chi tr? 100% b?o hi?m y t? (BHYT). Th?ng tin này ???c nhi?u b?nh nhan vui m?ng ?ón nh?n…

Th?ng tuy?n t?nh BHYT: B?nh nhan m?ng, b?nh vi?n lo - ?nh 1.

Ng??i dan nh?n thu?c b?o hi?m y t? t?i B?nh vi?n Th?ng Nh?t - ?nh: NGUY?N C?NG THàNH

Bà Nguy?n Th? Thu H?ng - phó giám ??c B?o hi?m x? h?i TP.HCM - cho bi?t quy ??nh áp d?ng cho các b?nh vi?n tuy?n t?nh/thành ph?, còn b?nh vi?n tuy?n trung ??ng, b?nh nhan ch? ???c h??ng 40% BHYT.

B?nh vi?n quá t?i

C? th?, n?u b?nh nhan t?nh nh?p vi?n t?i B?nh vi?n Ch? R?y, B?nh vi?n Quan y 175, B?nh vi?n R?ng hàm m?t trung ??ng và B?nh vi?n Th?ng Nh?t mà kh?ng có gi?y chuy?n tuy?n ch? ???c tr? 40% BHYT. Các b?nh nhan BHYT c?p c?u ho?c có gi?y chuy?n tuy?n thì v?n ???c thanh toán 100% theo m?c quy?n l?i.

??i di?n B?nh vi?n ??i h?c Y d??c TP.HCM cho bi?t hi?n b?nh vi?n có kho?ng 900 gi??ng b?nh. Khi ch?a th?ng tuy?n t?nh BHYT, b?nh vi?n này lu?n trong tình tr?ng quá t?i, h?t gi??ng b?nh. Hi?n nay m?i ngày b?nh vi?n ph?i chuy?n kho?ng 20 b?nh nhan ?i?u tr? n?i trú sang các b?nh vi?n khác ?i?u tr? vì b?nh vi?n kh?ng cho b?nh nhan n?m ??i.

Do v?y, khi tri?n khai th?ng tuy?n t?nh BHYT, b?nh nhan ??n b?nh vi?n ?i?u tr? ??ng h?n, áp l?c c?a b?nh vi?n s? t?ng lên. Và khi b?nh vi?n h?t gi??ng b?nh thì b?nh vi?n ph?i chuy?n b?nh nhan sang b?nh vi?n khác ?i?u tr? nhi?u h?n.

V?i nh?ng b?nh vi?n có kh?ng nhi?u b?nh nhan ??n ?i?u tr?, khi th?ng tuy?n BHYT t?nh, nh?ng b?nh vi?n này m?i chu?n b? thêm nh? c? s? thu?c, trang thi?t b?… Còn hi?n B?nh vi?n ??i h?c Y d??c TP.HCM kh?ng th? ti?p nh?n thêm s? b?nh nhan ?i?u tr? n?i trú nên b?nh vi?n kh?ng c?n chu?n b? gì thêm.

B?nh nhan h??ng l?i

V? m?t x? h?i, khi th?ng tuy?n t?nh BHYT b?nh nhan ???c h??ng nh?ng ?i?u ki?n ?i?u tr? b?nh t?t h?n, ng??i dan ???c quy?n ch?n l?a theo ?úng nhu c?u.

B?nh vi?n tuy?n t?nh ph?i t? thay ??i, ph?i ??u t? v? con ng??i, v? quy trình, v? k? thu?t ?? thu hút ng??i dan ? l?i ??a ph??ng ?i?u tr?. Nh? v?y, v? lau dài h? th?ng y t? s? phát tri?n ??ng b?.

Theo ?ng Di?p B?o Tu?n - phó giám ??c B?nh vi?n Ung b??u TP.HCM, ngày 1-1-2021 b?nh nhan BHYT s? ???c th?ng tuy?n t?nh nh?ng hi?n l?nh ??o B?nh vi?n Ung b??u TP.HCM ch?a l??ng h?t ???c tình hình b?nh nhan t?nh s?p t?i ??n ?i?u tr? ? b?nh vi?n này s? t?ng lên nh? th? nào. Tr??c ?ay, nhi?u b?nh nhan ? t?nh v?n lên B?nh vi?n Ung b??u TP.HCM ?? ?i?u tr? n?i trú trái tuy?n thì gi? kh?ng còn trái tuy?n n?a.

N?u b?nh nhan ??n B?nh vi?n Ung b??u ti?p t?c t?ng s? gay khó kh?n cho b?nh vi?n này vì nhi?u n?m qua b?nh vi?n lu?n trong tình tr?ng quá t?i.

B?nh nhan t?nh ??n các b?nh vi?n tuy?n trên nh? v?y s? gay khó kh?n cho c? b?nh vi?n tuy?n trên c?ng nh? b?nh vi?n t?nh. B?nh vi?n tuy?n trên s? quá ??ng b?nh nhan trong khi b?nh vi?n t?nh s? có ít b?nh nhan ??n ?i?u tr?.

Hi?n B?nh vi?n Ung b??u TP.HCM có ngu?n nhan l?c ??y ?? vì ?ang chu?n b? cho B?nh vi?n Ung b??u TP.HCM c? s? 2, tuy nhiên c? s? 2 v?n ch?a tri?n khai ??ng b?, ch?a tri?n khai ?i?u tr? n?i trú.

Trong mùa Covid-19, B?nh vi?n Ung b??u th?c hi?n gi?n cách b?nh nhan, b?nh nhan c?ng ng?i nh?p vi?n ?i?u tr? nên hi?n b?nh vi?n kh?ng trong tình tr?ng quá t?i nh? tr??c. ?i?u này ch? di?n ra trong mùa Covid-19. Hi?n B?nh vi?n Ung b??u c?ng nh? nhi?u b?nh vi?n khác trong TP ?ang ??i nh?ng h??ng d?n c? th? c?a S? Y t? và B?o hi?m x? h?i TP.HCM v? th?ng tuy?n t?nh b?nh nhan BHYT.

C?n vai trò ?i?u ph?i

"C?n thêm h??ng d?n ?? ?i?u ph?i, tránh tình tr?ng b?nh nhan t?p trung quá ??ng ? nh?ng b?nh vi?n ?? quá t?i, mà khi b?nh nhan quá t?i thì ch?t l??ng khám ch?a b?nh c?ng kh?ng t?t. ? Thái Lan, trong tình hu?ng b?nh nhan chuy?n tuy?n thì b?nh vi?n nh?n b?nh nhan s? trao ??i v?i b?nh vi?n b?nh nhan ??ng ky khám ch?a b?nh ban ??u, ?? d?ch v? kh?ng khác bi?t thì s? chuy?n l?i b?nh nhan v? b?nh vi?n ban ??u, tránh t?p trung quá ??ng ? m?t n?i" - ?ng Nguy?n Tá T?nh, giám ??c B?o hi?m x? h?i t?nh Phú Th?, nói.

Hi?n t?i khu v?c phía B?c ?ang n?i lên m?t s? b?nh vi?n tuy?n t?nh có ??u t? m?nh nh? B?nh vi?n ?a khoa Phú Th?, B?nh vi?n ?a khoa t?nh Qu?ng Ninh… Trong khi ? phía Nam, r? ràng n?u khám ch?a b?nh t?i nhi?u b?nh vi?n ? TP.HCM mà kh?ng c?n chuy?n tuy?n thì b?nh nhan s? c?m th?y "yên tam" h?n khám ch?a b?nh t?i t?nh nhà. Nh?ng b?nh vi?n t?i TP.HCM ph?n l?n ?? quá t?i, n?u thêm l??ng chuy?n tuy?n s?p t?i mà kh?ng có ?i?u ph?i thì b?nh vi?n s? khó có th? xoay x?.

"Các b?nh vi?n ??u ph?i nang ch?t l??ng chuyên m?n lên, ?? nang ch?t l??ng ch?n ?oán và ?i?u tr?, song song là ??u t? thêm trang thi?t b?, thay ??i v? tinh th?n thái ?? ph?c v?. ??i m?i thì s? gi? ???c b?nh nhan, vì gi? ?? th?c s? ph?i c?nh tranh gi?a các b?nh vi?n cùng tuy?n r?i" - ?ng T?nh nh?n xét.

Kh?ng ??i m?i, kh?ng gi? ???c b?nh nhan

Giám ??c B?nh vi?n ?a khoa t?nh Tuyên Quang Ph?m Quang Thanh t? ra khá t? tin tr??c khi b?t ??u th?ng tuy?n b?o hi?m y t? (v?i b?nh nhan n?i trú) t?i tuy?n t?nh. Theo ?ng Thanh, n?m 2020 b?nh vi?n ?? ??u t? trang thi?t b?, có máy ch?p c?ng h??ng t? 1,5 tesla, monitor theo d?i b?nh nhan, ?? g?i cán b? ?i h?c…

"Chúng t?i ?? tri?n khai ???c 70-80% d?ch v? c?a b?nh vi?n ?a khoa h?ng 1, n?m 2020 tri?n khai thêm ba d?ch v? c?a b?nh vi?n h?ng ??c bi?t là thay kh?p g?i, ??t stent m?ch vành trong nh?i máu c? tim c?p và b?m xim?ng sinh h?c cho b?nh nhan x?p ??t s?ng. N?m 2021 chúng t?i s? tri?n khai thêm m?t s? k? thu?t trong ?i?u tr? ung th?" - ?ng Thanh cho bi?t.

B?nh vi?n ?? thay ??i m?nh m? v? c? s? v?t ch?t, s?a ch?a khu khám b?nh, khu ph?u thu?t, nghiêm c?m y bác s? nh?n "phong bì" c?a b?nh nhan và ng??i nhà ng??i b?nh song song v?i ??i m?i thu nh?p c?a y bác s?, thu hút nhan l?c ch?t l??ng.

"Ch?a th?ng tuy?n thì chúng t?i c?ng có b?nh nhan t? t?nh Yên Bái, t?nh Hà Giang ??n, nh?ng tham v?ng c?a chúng t?i v?n là ph?i làm th?t t?t ?? b?nh nhan trong t?nh ???c khám ch?a b?nh t?i t?nh, có chuy?n tuy?n thì v? b?nh vi?n trung ??ng ch? kh?ng ph?i sang t?nh b?n" - ?ng Thanh chia s?.

N?m 2020, có kho?ng 3.000-4.000 b?nh nhan Tuyên Quang ph?i chuy?n tuy?n v? tuy?n trung ??ng. V?i nh?ng ??u t? trong n?m 2020 và nh?ng d?ch v? s? tri?n khai trong n?m 2021, ?ng Thanh cho r?ng s? gi?m ???c con s? ph?i chuy?n tuy?n này.

"Ph?i làm th?t t?t m?i gi? ???c b?nh nhan, lúc này b?nh vi?n nào c?ng ph?i làm th?t t?t thì m?i thu hút ???c" - ?ng Thanh kh?ng ??nh.

?ay c?ng là ?i?u mà ?ng Nguy?n Tá T?nh, giám ??c B?o hi?m x? h?i t?nh Phú Th?, tam ni?m. Theo ?ng T?nh, khi th?ng tuy?n b?o hi?m ??n tuy?n t?nh, ng??i dan s? thu?n l?i h?n, nh?t là nh?ng tr??ng h?p b?nh m?n tính và v? v? trí ??a ly, dù s?ng ? t?nh này nh?ng ??n b?nh vi?n t?nh bên l?i g?n h?n thì ng??i b?nh s? ?? c?ng ?i l?i mà v?n ???c h??ng b?o hi?m y t? ?úng tuy?n.

Ng??i ? n?i khác ??n khám ch?a b?nh t?i TP.HCM: Ai ???c BHYT chi tr? 100%? Ng??i ? n?i khác ??n khám ch?a b?nh t?i TP.HCM: Ai ???c BHYT chi tr? 100%?

TTO - B?nh nhan có th? BHYT ? các t?nh khác ??n khám ngo?i trú (kh?ng nh?p vi?n) ? các c? s? y t? t?i TP.HCM n?u kh?ng có gi?y chuy?n tuy?n kh?ng ???c BHYT thanh toán, b?nh nhan t? chi tr? chi phí.

THùY D??NG - LAN ANH
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看