Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

Qui ??nh l?p camera ?? giám sát hành vi lái xe ch? khách, xe container

05/03/2020 16:37 GMT+7

TTO - Camera s? giám sát lái xe ng? g?t, s? d?ng ?i?n tho?i, có hành vi thi?u v?n hóa v?i hành khách. T? ?ay, c? quan ch?c n?ng s? có c? s? x? ly lái xe vi ph?m.

Qui ??nh l?p camera ?? giám sát hành vi lái xe ch? khách, xe container - ?nh 1.

Xe ch? khách t? 9 ch? ng?i tr? lên, xe buyt, xe container, xe ??u kéo ph?i l?p camera ?? giám sát hành vi lái xe - ?nh: QUANG ??NH

Theo B? Giao th?ng v?n t?i, Ngh? ??nh s? 10 c?a Chính ph? v? ?i?u ki?n kinh doanh v?n t?i b?ng ?t? qui ??nh các lo?i xe ch? khách t? 9 ch? ng?i tr? lên, xe container, xe ??u kéo ph?i l?p camera ?? l?u tr? hình ?nh. 

Trong ?ó bao g?m l?u tr? hình ?nh lái xe và c?a lên xu?ng xe trong quá trình tham gia giao th?ng. Toàn b? d? li?u hình ?nh t? camera s? ???c cung c?p cho c? quan c?ng an, thanh tra giao th?ng và c? quan c?p gi?y phép là S? Giao th?ng v?n t?i các t?nh, thành nh?m b?o ??m giám sát c?ng khai, minh b?ch.

Ly do l?p ??t camera trên xe nh?m theo d?i, giám sát, phát hi?n các hành vi vi ph?m quy ??nh pháp lu?t c?a ng??i lái xe trong quá trình ?i?u khi?n ph??ng ti?n. 

Ví d? tr??ng h?p lái xe ng? g?t ho?c m?t t?p trung khi lái xe, s? d?ng ?i?n tho?i, ch? quá s? ng??i quy ??nh, có hành vi c? x? thi?u v?n hóa v?i hành khách, lái xe quá th?i gian quy ??nh, các tình hu?ng b?t th??ng khác...

Có camera l?p trên xe s? giúp ??n v? kinh doanh v?n t?i k?p th?i nh?c nh?, c?nh báo, ng?n ng?a lái xe vi ph?m. C? quan ch?c n?ng có c?n c? ?? x? ly các hành vi vi ph?m c?a ng??i lái xe và ??n v? kinh doanh v?n t?i.

Trang b? camera hành trình cho l?c l??ng 141 ? Hà N?i Trang b? camera hành trình cho l?c l??ng 141 ? Hà N?i

TTO - Các t? c?ng tác 141 c?a c?a Phòng C?nh sát giao th?ng (PC67) C?ng an TP Hà N?i b?t ??u th?c hi?n thí ?i?m s? d?ng camera giám sát hành trình trong quá trình ki?m tra, x? ly vi ph?m…

NG?C ?N
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看