Th? 4, ngày 23 tháng 12 n?m 2020

Qu?n ly ch?ng chéo, thi?u giám sát c?n tr? phát tri?n b?n v?ng r?ng Vi?t Nam

23/12/2020 20:20 GMT+7

TTO - Tính ?úng giá tr? c?a r?ng, ?? che ph? r?ng t? nhiên nào là phù h?p, tác d?ng gi?m thi?t h?i thiên tai c?a r?ng ???c ??nh giá bao nhiêu… là m?t s? v?n ?? ???c ??t ra t?i h?i th?o B?o t?n và ph?c h?i h? th?ng r?ng t? nhiên Vi?t Nam ngày 23-12.

Qu?n ly ch?ng chéo, thi?u giám sát c?n tr? phát tri?n b?n v?ng r?ng Vi?t Nam - ?nh 1.

Các ??i bi?u th?o lu?n các gi?i pháp chính sách ?? b?o t?n và ph?c h?i h? th?ng r?ng t? nhiên Vi?t Nam - ?nh: H?NG V?N

Di?n ra t?i Hà N?i, 140 ??i bi?u là các chuyên gia lam nghi?p, ??i di?n c?a c?ng ??ng, ban qu?n ly r?ng ??c d?ng, phòng h?, c?ng ty lam nghi?p, v??n qu?c gia, t? ch?c liên chính ph? và phi chính ph?… ?? th?o lu?n nhi?u v?n ?? liên quan ??n chính sách qu?n ly.

Các ??i bi?u c?a Ch??ng trình m?i tr??ng Liên Hi?p Qu?c, Vi?n ?i?u tra quy ho?ch r?ng, Vi?n Chính sách và chi?n l??c phát tri?n n?ng nghi?p n?ng th?n... ?? ??a ra nhi?u ki?n ngh?, ?? xu?t. C? th?, n?u nhìn theo tiêu chí v? di?n tích và ?? che ph?, d??ng nh? Vi?t Nam ?? g?n ph?c h?i r?ng v? th?i ?i?m n?m 1943, th?i ?i?m chúng ta có s? li?u v? r?ng ??u tiên.

Tuy nhiên, s? khác bi?t sau g?n 80 n?m là y?u t? ch?t l??ng r?ng. Vào n?a ??u th? k? 20, di?n tích r?ng nguyên sinh còn l?n nh?ng hi?n nay chúng ta còn r?t ít r?ng nguyên sinh, ch?t l??ng r?ng gi?m sút, ?a d?ng sinh h?c c?n ki?t, ch?c n?ng sinh thái kh?ng còn ???c b?o toàn nguyên v?n, ?ng Tr?nh Lê Nguyên thu?c T? ch?c Pan Nature nêu lên th?c tr?ng.

?ng Tr?n Lê Trà, T? ch?c H?p tác qu?c t? ??c (GIZ), cho bi?t hi?n chúng ta ch?a tính ?úng, tính ?? giá tr? c?a r?ng. Khi ??u giá quy?n s? d?ng r?ng, cho thuê r?ng, xác ??nh giá tr? v?n góp, c? ph?n hóa, thoái v?n doanh nghi?p nhà n??c, vi?c b?i th??ng khi giao r?ng chúng ta v?n tính theo giá tr? tr?c ti?p nh? g? và lam s?n mà ch?a tính h?t nh?ng giá tr? c?a r?ng nh? giá tr? gi?m thi?t h?i thiên tai, ch?c n?ng h? sinh thái, giá tr? các s?n ph?m và d?ch v? h? sinh thái r?ng s? ???c ??a vào s? d?ng trong t??ng lai ho?c ch?a bi?t.

Kh?ng tính ?? và ?úng giá tr? c?a r?ng, ho?c giá tr? c?a r?ng b? ??nh giá th?p thì vi?c chuy?n ??t r?ng sang các m?c ?ích khác s? d? x?y ra h?n tr??c s?c ép phát tri?n kinh t?, x? h?i hi?n nay.

R?ng có vai trò phòng h? l?n, có giá tr? ?i?u ti?t n??c, h?p th? carbon ho?c giá tr? c?nh quan. V?i Vi?t Nam, v?n ?? b?o v? và phát tri?n di?n tích r?ng t? nhiên, hi?n ch? h?n 10 tri?u ha, mà th?c ch?t là h?n 2 tri?u ha r?ng ??c d?ng và g?n 4 tri?u ha r?ng phòng h? là thi?t y?u và c?n ?u tiên ?? t?n d?ng kh? n?ng gi?m nh? thiên tai c?a h? th?ng r?ng này m?c dù theo kinh nghi?m qu?c t?, c?n nghiên c?u ?? xác ??nh n?i nào tr?ng r?ng giúp gi? n??c, ch?ng l? ??t khi m?a quá l?n và dài ngày.

Các ??i bi?u ?? ch? ra th?c tr?ng qu?n ly r?ng hi?n có s? ch?ng chéo gi?a các ban qu?n ly r?ng ??c d?ng và l?c l??ng ki?m lam, thi?u ngan sách qu?n ly b?o v?, thi?u th?c thi giám sát, tính toán giá tr? r?ng kh?ng ??y ?? (ch? tính giá tr? lam s?n mà kh?ng tính nh?ng giá tr? v? c?nh quan, s?c kh?e, du l?ch, an ninh ngu?n n??c…).

Nh?ng khó kh?n và thách th?c này là l?c c?n ?? phát tri?n b?n v?ng r?ng ??c d?ng, qu?n ly b?o v? r?ng t? nhiên ? Vi?t Nam phù h?p v?i ?i?u ki?n kinh t?, c?nh quan, x? h?i và các cam k?t qu?c t? c?a Vi?t Nam.

Trong b?i c?nh kinh phí b?o v? và phát tri?n r?ng t? ngan sách kh?ng nhi?u, vi?c x? h?i hóa nh? phát tri?n du l?ch sinh thái n?i ??a, ?a d?ng hóa s?n ph?m và d?ch v?, liên k?t gi?a các khu b?o t?n, thu hút ??u t? c?a t? nhan, kêu g?i doanh nghi?p, các t? ch?c phi chính ph? có thi?n chí và s? tham gia c?a c?ng ??ng h??ng l?i t? r?ng là v?n ?? c?p bách c?n làm t?t h?n ?? làm t?ng ngu?n thu t? d?ch v? h? sinh thái t? r?ng và b?o v? phát tri?n r?ng t? nhiên m?t cách có y ngh?a.

?? làm ???c ?i?u này, c?n có và hoàn thi?n khung pháp ly và c? ch? thu hút ??u t? cho c? h? th?ng r?ng ??c d?ng và r?ng phòng h?, c? ch? chia s? l?i ích c?ng b?ng, chính sách ??c thù cho các ban qu?n ly r?ng.

H?i th?o do H?i ch? r?ng Vi?t Nam VIFORA, Trung tam Con ng??i và thiên nhiên - Pan Nature và Trung tam B?o t?n thiên nhiên và phát tri?n t? ch?c.

Khu b?o t?n cho phá r?ng t? nhiên ??… tr?ng d??c li?u? Khu b?o t?n cho phá r?ng t? nhiên ??… tr?ng d??c li?u?

TTO - V?i ly do chu?n b? ??t ?? tr?ng d??c li?u, Khu b?o t?n thiên nhiên - v?n hóa ??ng Nai ?? thuê ng??i ch?t h? 61 cay g? l?n trong khu r?ng t? nhiên.

H?NG V?N
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看