Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

?ng già Noel c??i voi phát kh?u trang

24/12/2020 14:14 GMT+7

M?t ngày tr??c l? Giáng sinh, ?ng già Noel ?ích than c??i voi ??n m?t t?nh ? mi?n Trung Thái Lan ?? t?ng kh?u trang nh?m nang cao nh?n th?c v? m?i ?e d?a c?a virus SARS-CoV-2.

?ng già Noel c??i voi phát kh?u trang - ?nh 1.

H?c sinh nh?n ???c kh?u trang t? ?ng già Noel t?i m?t tr??ng h?c ? Ayutthaya, Thái Lan ngày 23/12/2020. ?nh: medcom.id

M?t ngày tr??c l? Giáng sinh, ?ng già Noel ?? cho ?àn tu?n l?c ngh? ng?i và ?ích than c??i voi ??n m?t t?nh ? mi?n Trung Thái Lan ?? t?ng kh?u trang nh?m nang cao nh?n th?c v? m?i ?e d?a c?a virus SARS-CoV-2 gay b?nh viêm ???ng h? h?p c?p COVID-19.

Trong chuy?n th?m ??c bi?t t?i t?nh Ayutthaya ngày 23/12 khi d?ch COVID-19 v?n ?ang hoành hành, 4 ?ng già Noel rau tóc b?c ph? gay ?n t??ng khi c??i trên l?ng nh?ng chú voi ???c khoác trên mình ph? ki?n trang trí mang ??m màu s?c Giáng sinh. Nh?ng chú voi này dùng vòi xách theo m?t r? kh?u trang ?? t?ng các em h?c sinh, ng??i ?i xe máy và ng??i qua ???ng. B?n than các chú voi c?ng kh?ng quên ?eo kh?u trang trong mùa d?ch COVID-19.

Su?t hai th?p k? qua, ng??i dan Thái Lan kh?ng xa l? v?i hình ?nh nh?ng chú voi xu?t hi?n t?i các tr??ng h?c vào d?p cu?i n?m ?? phát k?o và ?? ch?i cho tr? em. N?m nay, do ?nh h??ng c?a d?ch COVID-19, nh?ng chú voi c?ng ph?i th?c hi?n gi?n cách x? h?i nên ch? có th? ??ng bên ngoài tr??ng h?c và phát kh?u trang thay vì nh?ng món quà t?ng quen thu?c.

?ng Itthi Pankhawlamai, ng??i qu?n ly m?t c?ng viên voi ? t?nh Ayutthaya, chia s? 4 chú voi này thay m?t ?ng già Noel khuy?n khích ng??i dan Thái Lan ?eo kh?u trang, r?a tay th??ng xuyên và tuan th? các h??ng d?n phòng d?ch COVID-19 c?a chính ph?.

Nhà ch?c trách Thái ?? si?t ch?t các bi?n pháp phòng d?ch sau khi phát hi?n m?t ? d?ch bùng phát cu?i tu?n qua t?i m?t ch? h?i s?n g?n th? ?? Bangkok.Ngu?n: Th?ng t?n x? Vi?t Nam
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看