? ?t xay d?ng 1.500 nhà trái phép trên ??t lúa

20/12/2020 10:30 GMT+7

TTO - H?n 1.500 ng?i nhà xay d?ng trái phép trên ??t n?ng nghi?p t?i TP Chau ??c, An Giang. ??t ru?ng v??n, ??ng lúa ?ang ???c phan l? bán n?n, v? t? xay nhà.

? ?t xay d?ng 1.500 nhà trái phép trên ??t lúa - ?nh 1.

Nh?ng b?ng c?m phan l? bán n?n, xay nhà kh?ng phép d?ng lên nhi?u n?i ? ph??ng Chau Phú B, TP Chau ??c, An Giang và nhi?u c?n nhà kh?ng phép v?n liên ti?p m?c lên ? ph??ng này - ?nh: B?U ??U

T?i ph??ng Chau Phú B, tình tr?ng xay d?ng nhà kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p c?a TP Chau ??c ?ang di?n ra kh?p n?i. 

Nhi?u ng??i xay d?ng nhà b? l?p biên b?n ?ình ch? và ra quy?t ??nh x? ph?t, ch?a n?p ph?t v?n ti?p t?c hoàn thi?n c?n nhà. Nhìn quanh khu v?c kênh 2, các h?m ??u có nhà "m?i toanh" v?a xay d?ng xong. 

Tr??c ?ay, toàn b? khu v?c này là ??t lúa nay nhà m?i "m?c" kh?p n?i. Th?m chí, bà con và cán b? ??a ph??ng nêu ph?n ánh th?c t? nhi?u ng??i phan l? ??t bán n?n, xay c? d?y nhà kh?ng phép trên ??t ???c quy ho?ch là ??t n?ng nghi?p.

?i?n hình nh? khóm Chau Th?i, Chau Th?i 1, Chau Th?i 4, kênh 2... m?t trong nh?ng khu v?c xay d?ng nhà trái phép nhi?u nh?t. Dù xay d?ng trên ??t n?ng nghi?p, kh?ng phép, sai quy ??nh nh?ng v?n ???c... kéo ?i?n vào s? d?ng nh? th??ng. 

Tình tr?ng xay nhà sai phép trên ??t n?ng nghi?p l? nào ph??ng, khóm kh?ng hay bi?t? N?u bi?t, vì sao kh?ng x? ly ???c? Xay kh?ng theo quy ho?ch v?y, kh?ng gian ?? th? r?i s? ra sao?

?ng Hu?nh Thanh S?n - phó ch? t?ch UBND ph??ng Chau Phú B - nhìn nh?n th?c t? trên ??a bàn ?? và ?ang x?y ra nhi?u tr??ng h?p xay d?ng và c?t nhà kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p. Có nhi?u nguyên nhan d?n ??n tình tr?ng này, trong ?ó có vi?c ban khóm, ?p qu?n ly y?u. 

??n khi phát hi?n, có báo cáo thì c?n nhà ?? g?n xong. M?t s? c?ng trình b? ki?m tra, l?p biên b?n nh?ng ??n t?i v?n ti?p t?c xay d?ng. Nhi?u h? b? UBND ph??ng ra quy?t ??nh x? ph?t nh?ng h? kh?ng ch?p hành quy?t ??nh x? ph?t. 

"T? tháng 8 ??n nay, UBND ph??ng ?? c?m nhi?u b?ng th?ng báo kh?ng ???c phan l?, bán n?n ho?c xay d?ng nhà trái phép ?? tuyên truy?n, v?n ??ng ng??i dan. Hai tháng nay tình tr?ng xay d?ng nhà trái phép trên ??t n?ng nghi?p có gi?m so v?i tr??c" - ?ng S?n kh?ng ??nh.

?ng Hu?nh Chí Oanh - tr??ng Ban tuyên giáo TP Chau ??c, t?ng làm bí th?, ch? t?ch UBND ph??ng Chau Phú B nhi?u n?m - cho bi?t tính ??n tháng 4-2019, toàn ph??ng có 1.570 c?n nhà xay d?ng trái phép trên ??t n?ng nghi?p. "T?i t?ng có yêu c?u làm r? v? vi?c này. Hi?n t?i v? vi?c này ?ang ???c thanh tra" - ?ng Oanh nói.

Thanh tra vào cu?c

Bà La Th? M? Nhung - chánh Thanh tra TP Chau ??c - kh?ng ??nh: "Chúng t?i ?ang thanh tra qu?n ly, s? d?ng ??t ?ai và xay d?ng nhà ? ph??ng Chau Phú B t? gi?a tháng 10 ??n gi? v?n ch?a có k?t qu?.

Nguyên t?c c?a Thanh tra là ?ang trong quá trình thanh tra thì kh?ng th? cung c?p th?ng tin gì ???c".

Tr? l?i cau h?i Tu?i Tr? v? vi?c chính quy?n ?? x?y ra xay d?ng trái phép tràn lan trên ??t n?ng nghi?p, ?ng Lam Quang Thi - ch? t?ch UBND TP Chau ??c - nói: "V? vi?c này t?i ?ang ch? ??o Thanh tra TP Chau ??c làm r? xem có ai ti?p tay hay kh?ng. N?u có chúng t?i s? x? ly ??n n?i ??n ch?n và s? th?ng tin ??n báo chí sau khi có k?t lu?n thanh tra".

TP.HCM: Tháo d? 38 c?n nhà xay d?ng trái phép ? ph??ng Hi?p Bình Chánh TP.HCM: Tháo d? 38 c?n nhà xay d?ng trái phép ? ph??ng Hi?p Bình Chánh

TTO - 38 c?n nhà xay d?ng trái phép trên ??t n?ng nghi?p r?ng 4.600m2 thu?c ???ng 40, khu ph? 8, ph??ng Hi?p Bình Chánh, qu?n Th? ??c, TP.HCM b? l?c l??ng ch?c n?ng c??ng ch? tháo d? trong ngày 15-12.

B?U ??U
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看