N? r? thi ?ánh giá n?ng l?c

23/12/2020 14:34 GMT+7

TTO - Nhi?u ??i h?c c?ng b? d? ki?n t? ch?c k? thi ?ánh giá n?ng l?c ?? tuy?n sinh n?m 2021. S? tr??ng s? d?ng k?t qu? k? thi này ?? xét tuy?n c?ng nhi?u h?n.

N? r? thi ?ánh giá n?ng l?c - ?nh 1.

Thí sinh tham d? k? thi ?ánh giá n?ng l?c n?m 2020 do ?H Qu?c gia TP.HCM t? ch?c t?i TP.HCM - ?nh: TR?N HU?NH

Các tr??ng t? ch?c thi ?ánh giá n?ng l?c ??u là các tr??ng l?n, có kinh nghi?m t? ch?c k? thi này.

Nhi?u ??t thi

?H Qu?c gia Hà N?i v?a cho bi?t n?m 2021 d? ki?n k? thi ?ánh giá n?ng l?c ???c t? ch?c t?i Trung tam kh?o thí ?H Qu?c gia Hà N?i v?i quy m? kho?ng 10.000 thí sinh, thi 4 - 5 ??t t? tháng 5 ??n tháng 10, m?i ??t kho?ng 1.000 - 2.000 thí sinh. 

Tr??c ?ó, n?m 2015 ?H Qu?c gia Hà N?i là ??n v? ??u tiên trên c? n??c t? ch?c k? thi riêng v?i bài thi ?ánh giá n?ng l?c ?? xét tuy?n ??u vào. Nh?ng ??n n?m 2017, ?H Qu?c gia Hà N?i quy?t ??nh d?ng t? ch?c k? thi này và ch? xét tuy?n d?a trên ?i?m k? thi THPT qu?c gia.

GS.TS Nguy?n ?ình ??c, tr??ng ban ?ào t?o ?H Qu?c gia Hà N?i, cho hay n?m 2021, ?H Qu?c gia Hà N?i có th? m? r?ng quy m? th?ng qua khai thác ngu?n l?c, c? s? v?t ch?t c?a các ??n v? thành viên, tr?c thu?c ho?c ??i tác và ?ng h? s? tham gia c?a các ??n v? khác trong vi?c s? d?ng k?t qu? k? thi này ?? xét tuy?n nh?m ti?t ki?m ngu?n l?c. 

"C?ng nh? nh?ng k? thi ?ánh giá n?ng l?c c?a các n?m 2015 và 2016, thí sinh hoàn thành bài thi ?ánh giá n?ng l?c trong m?t bu?i thi c?a m?i ??t thi. K?t qu? thi ???c th?ng báo ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi. Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi ???c g?i cho thí sinh sau ba tu?n k? t? ngày d? thi" - ?ng ??c cho bi?t thêm.

Trong khi ?ó, ?H Qu?c gia TP.HCM ch?t ph??ng án ti?p t?c t? ch?c k? thi ?ánh giá n?ng l?c vào n?m 2021. Theo ?ó, k? thi này s? ???c t? ch?c hai ??t: ??t 1 d? ki?n vào ngày 28-3-2021 và ??t 2 di?n ra sau k? thi t?t nghi?p THPT, d? ki?n vào ngày 4-7-2021. 

TS Nguy?n Qu?c Chính, giám ??c Trung tam kh?o thí và ?ánh giá ch?t l??ng ?ào t?o ?H Qu?c gia TP.HCM, cho bi?t: "Vi?c t? ch?c k? thi ?ánh giá n?ng l?c n?m 2021 v?n gi? ?n ??nh nh? các n?m tr??c v? cách th?c t? ch?c thi, hình th?c làm bài và c?u trúc ?? thi. 

Nh?ng ?i?u ch?nh nh? v? m?t k? thu?t h??ng ??n vi?c t?o ?i?u ki?n thu?n l?i h?n cho thí sinh khi tham d? k? thi này. Các c?m thi ?? ?n ??nh n?m tr??c s? ti?p t?c duy trì trong k? thi n?m 2021 nh? TP.HCM, B?n Tre, An Giang, Nha Trang và ?à N?ng.

Thí sinh có thêm l?a ch?n

Bên c?nh ?ó, ??n nay c?ng có nhi?u tr??ng d? ki?n t? t? ch?c k? thi riêng trong n?m 2021, h?u h?t ??u là nh?ng tr??ng ??i h?c l?n, có nhi?u kinh nghi?m trong t? ch?c k? thi tuy?n sinh riêng. 

PGS.TS Nguy?n Phong ?i?n, phó hi?u tr??ng Tr??ng ?H Bách khoa Hà N?i, cho bi?t: "N?m 2021, tr??ng s? tuy?n sinh theo ba ph??ng th?c. Tr??ng c?ng s? ti?p t?c b? sung thêm m?n thi cho k? thi riêng ?? thí sinh có thêm l?a ch?n".

C? th?, ph??ng th?c 1: xét tuy?n theo h? s? tài n?ng dành cho ??i t??ng là h?c sinh các l?p chuyên, có h?c l?c gi?i; h?c sinh có ch?ng ch? qu?c t? v? ti?ng Anh, ch?ng ch? SAT, A-Level; h?c sinh ??t h?c sinh gi?i c?p t?nh tr? lên các m?n toán, ly, hóa, sinh, tin h?c. Ph??ng th?c 2: tuy?n sinh t? k? thi riêng. Ph??ng th?c 3: s? d?ng ?i?m t? k? thi t?t nghi?p THPT.

"Nhà tr??ng s? ki?n toàn thêm ph??ng th?c t? ch?c thi riêng cho n?m 2021. Theo ?ó, d? ki?n ngoài ?ánh giá t? duy trên c? s? ??c hi?u và m?n toán có ph?n t? lu?n, s? thêm t? h?p m?n khoa h?c t? nhiên ?? thí sinh có s? l?a ch?n. Thí sinh có th? l?a ch?n thêm m?n thi ?? theo h??ng vào các ngành k? thu?t khác. ?ay là hình th?c c?i ti?n k? thi riêng c?a tr??ng" - ?ng ?i?n chia s?.

Theo TS Hà Thúc Viên - phó hi?u tr??ng Tr??ng ?H Vi?t ??c, n?m 2021 tr??ng s? tuy?n 460 ch? tiêu cho b?y ngành theo ba ph??ng th?c là xét tuy?n h?c b? (4 h?c k? l?p 10, 11 và h?c k? 1 l?p 12 cho các tr??ng THPT do nhà tr??ng quy ??nh). 

Xét tuy?n th?ng ??i v?i các thí sinh có các v?n b?ng/ch?ng ch? t?t nghi?p THPT qu?c t? nh? TestAS, SAT, IBD, AS/A-Level, IGCSE, WACE..., ho?c thí sinh ?o?t gi?i h?c sinh gi?i Olympic qu?c t?, k? thi h?c sinh gi?i qu?c gia, cu?c thi khoa h?c và k? thu?t c?p qu?c gia. Tr??ng c?ng d? ki?n s? dành kho?ng 70% ch? tiêu ?? xét tuy?n nh?ng thí sinh tham gia k? thi ?ánh giá n?ng l?c do tr??ng t? ch?c vào tháng 5-2021.

"K? thi ?ánh giá n?ng l?c ???c tr??ng t? ch?c các n?m tr??c s? d?ng bài thi TestAS hi?n ?ang áp d?ng cho h?c sinh Vi?t Nam và qu?c t?. Bài thi này g?m thi ngo?i ng? tr?c tuy?n, ki?n th?c c? b?n (110 phút) và ki?n th?c chuyên ngành (t? 145 - 150 phút). 

Trong ?ó, bài thi c? b?n ki?m tra các k? n?ng t?ng quát v? toán h?c c? b?n, suy lu?n logic, quy lu?t chu?i s?... Bài thi chuyên ngành ???c thi?t k? theo các nhóm ngành khác nhau, thí sinh có th? l?a ch?n m?t trong các bài g?m: nhan v?n, v?n hóa và khoa h?c x? h?i; khoa h?c k? thu?t; toán h?c, khoa h?c máy tính và khoa h?c t? nhiên; kinh t? h?c" - ?ng Viên cho bi?t thêm.

T?ng ch? tiêu, thêm ??a ?i?m t? ch?c thi

Theo TS Nguy?n Qu?c Chính, n?m 2020 có g?n 70 tr??ng ?H, C? s? d?ng k?t qu? k? thi ?ánh giá n?ng l?c c?a ?H Qu?c gia TP.HCM ?? tuy?n sinh. "D? ki?n n?m 2021 s? ti?p t?c t?ng ch? tiêu h?n m?c 40% t?ng ch? tiêu c?a các tr??ng thành viên xét tuy?n t? k?t qu? c?a k? thi ?ánh giá n?ng l?c. ?H Qu?c gia TP.HCM c?ng d? ki?n m? r?ng thêm ??a ?i?m t? ch?c k? thi n?m 2021 ? khu v?c Tay Nguyên và m?t c?m thi khác ? mi?n Trung, ?? thí sinh thu?n l?i h?n trong vi?c di chuy?n. Vi?c này s? ???c h?i ??ng thi quy?t ??nh d?a trên th?c t? s? l??ng thí sinh ??ng ky d? thi" - ?ng Chính nói.

N?m ngoái d?ng, n?m nay t? ch?c l?i

N?m 2021, Tr??ng ?H Qu?c t? (?H Qu?c gia TP.HCM) c?ng d? ??nh t? ch?c l?i k? thi n?ng l?c ?? tuy?n sinh vào cu?i tháng 5-2021. Nhà tr??ng d? ki?n s? nh?n h? s? ??ng ky d? thi t? tháng 4-2021. TS Tr?n Ti?n Khoa, hi?u tr??ng nhà tr??ng, cho bi?t: "Ph??ng th?c tuy?n sinh b?ng ki?m tra n?ng l?c t?ng ???c tr??ng t? ch?c các n?m 2017, 2018, 2019. N?m 2020, do di?n bi?n ph?c t?p c?a d?ch COVID-19 nên tr??ng d?ng t? ch?c k? thi này. Tuy?n sinh n?m 2021, chúng t?i d? ki?n s? t? ch?c k? thi n?ng l?c ?? tuy?n t? 20 - 35% ch? tiêu tuy?n sinh".

N?m 2021 ?H Bách khoa Hà N?i ti?p t?c tuy?n sinh b?ng k? thi ?ánh giá n?ng l?c N?m 2021 ?H Bách khoa Hà N?i ti?p t?c tuy?n sinh b?ng k? thi ?ánh giá n?ng l?c

TTO - Tr??ng ?H Bách khoa Hà N?i v?a c?ng b? ba ph??ng th?c tuy?n sinh ??i h?c cho n?m 2021, theo ?ó s? kh?ng k?t h?p ph??ng th?c thi b?ng ?ánh giá n?ng l?c v?i k?t qu? thi t?t nghi?p THPT n?a.

TR?N HU?NH
Bình lu?n Xem thêm
Bình lu?n (0)
Xem thêm bình lu?n
最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看