TTO - H?n 40 n?m, ?? bao nhiêu v?t ??i sao d?i, s? ?oàn 337 ???c m?nh danh là Cánh c?a thép L?ng S?n nh?ng n?m chi?n tranh Biên gi?i 1979 -1980 kh?c li?t ?y nay ?? tr? thành ?oàn Kinh t? Qu?c phòng 337 ??ng chan t?i mi?n Tay Qu?ng Tr?.

H?n 40 n?m, ?? bao nhiêu v?t ??i sao d?i, s? ?oàn 337 ???c m?nh danh là Cánh c?a thép L?ng S?n nh?ng n?m chi?n tranh Biên gi?i 1979 -1980 kh?c li?t ?y nay ?? tr? thành ?oàn Kinh t? Qu?c phòng 337 ??ng chan t?i mi?n Tay Qu?ng Tr?.

Nhi?u l?n ?i v? v?i vùng ??t ?y, t?i v?n ghé vào doanh tr?i c?a ?oàn, hay g?p nh?ng ng??i lính c?a s? 337 n?m nào ?ang t?n t?y giúp ng??i dan Van Ki?u, Pa K? ? vùng cao H??ng Hóa thay ??i t?p quán s?n xu?t.

Cu?c s?ng th?t bình yên khi nhìn th?y nh?ng ng??i lính sát cánh cùng ng??i dan lo phát tri?n kinh t?, nh?ng sau th?m trong ky ?c c?a nh?ng c?u binh s? ?oàn 337, nh?ng anh linh ??ng ??i n?m l?i ch?n biên c??ng phía B?c lu?n thao thi?t gi?a c?i lòng. Kh?ng ai ng? có m?t ngày nh? h?m nay, ??ng ??i c?a các li?t s? trên m?t tr?n biên gi?i phía B?c l?i có thêm 22 ng??i thành li?t s? gi?a th?i bình.

Nh? th??ng trên ??nh Sa Mù - ?nh 1.

"Tr??c tình hình cách m?ng m?i, ti?p t?c quán tri?t sau s?c và th?c hi?n t?t hai nhi?m v? chi?n l??c cách m?ng. Ngày 1-8-1998, ??ng u? Quan s? Trung ??ng ra ngh? quy?t 150 v? vi?c Quan ??i tham gia lao ??ng s?n xu?t, làm kinh t?, phát huy vai trò nòng c?t tham gia xay d?ng và phát tri?n kinh t? - x? h?i, c?ng c? qu?c phòng trên các ??a bàn chi?n l??c.

Ngày 24-5-1999, theo quy?t ??nh s? 739/ Q?- BQP c?a B? tr??ng B? Qu?c phòng, trên c? s? chuy?n ??i nhi?m v? s? ?oàn 337, ?oàn Kinh t? Qu?c phòng 337 chính th?c ???c thành l?p.

Ngày 2-8-1999, ?oàn r?i C?m Xuyên hành quan vào H??ng Hoá, b??c vào m?t th?i k? m?i, nh?ng nhi?m v? hoàn toàn m?i kh?ng ch? ??i v?i ?oàn mà ??i v?i c? toàn quan, toàn qu?c.

Khu v?c d? án kinh t? - qu?c phòng là các x? r?ng núi ??c bi?t khó kh?n. N?i ?ay t?ng là ??a bàn chi?n l??c quan tr?ng, c?a ng? c?a tuy?n huy?t m?ch B?c - Nam, n?i v?i h? Lào. ??a hình chia c?t, núi non hi?m tr?.

Kh?ng ?i?n, kh?ng m?ng l??i th?ng tin liên l?c. C? khu v?c d? án tr?i r?ng h?n 666,47 km2 ch? duy nh?t m?t tuy?n ???ng mòn H? Chí Minh nhánh tay ??c ??o, t? chi?n tranh ?? l?i h?t s?c hoang s?. Cu?c s?ng c?a quan dan vùng d? án h?t s?c thi?u th?n, khó kh?n."

Nh? th??ng trên ??nh Sa Mù - ?nh 2.

Nhi?m v? m?i c?a m?t s? ?oàn ???c gói g?n trong m?y dòng ch? biên niên s? ???c trích ? trên ?ay, nh?ng nh?ng gì anh em cán b? chi?n s? c?a ?oàn 337 ?? làm cho dan vùng trên tuy?n biên gi?i Vi?t - Lào thu?c ??a bàn mi?n tay Qu?ng Tr? thì kh?ng ch? ngh?a nào di?n t? h?t.

V? ch?ng ki?n trúc s? Bùi ??c Huy có m?t c?a hàng n?ng s?n s?ch t?i trung tam thành ph? ??ng Hà. Khi nghe tin 22 ng??i lính ?oàn 337 g?p n?n, Huy g?i ?i?n cho t?i h?i có cách gì vào th?m anh em kh?ng, gi?ng ngh?n ngào: "Toàn là anh em than thi?t c? anh ?i, anh nh? "mi?n dong 337" ? c?a hàng em kh?ng? Nh? anh em 337 c? ?ó"

"Mi?n dong 337" là cách m?i ng??i g?i lo?i mi?n ???c anh em cán b? ?oàn 337 h??ng d?n, bày cách thu ho?ch ch? bi?n cho bà con ??ng bào Van Ki?u ? ??a bàn ?oàn ph? trách. Kh?ng ch? tr?n gi? ??a bàn tr?ng y?u chi?n l??c, nh?ng ??n v? c?a ?oàn ???c chia v? bám ??a bàn, bám dan, v?a th? tr?n qu?c phòng, v?a th? tr?n kinh t?.

Ng??i lính c?a S? ?oàn 337 n?m x?a quen v?i súng ?ng, nay l?i c?m cay cu?c, cay r?a v? v?i dan. ??c sách d?y v? tr?ng tr?t , ch?n nu?i, ???c hu?n luy?n v? n?ng v?, th?i ti?t, r?i h? thành cán b? khuy?n n?ng trong màu áo lính. Cau chuy?n "mi?n dong 337" là m?t hi?n th?c sinh ??ng nh? th?.

Nh? th??ng trên ??nh Sa Mù - ?nh 3.

T? ch? du canh du c?, nh?n th?y ??t ?ai khu v?c các x? H??ng Phùng, H??ng Vi?t, H??ng L?p, H??ng S?n, H??ng Linh (n?m x? thu?c ??a bàn ?oàn) phù h?p có th? phát tri?n n?ng s?n thành s?n xu?t hàng hóa, cán b? ?oàn 337 bày cho dan tr?ng cay dong ri?ng , h? tr? cho dan s?n xu?t thành mi?n kh? và tìm ??u ra tiêu th? cho dan.

Nhi?u h? dan thoát nghèo t? s?n ph?m mi?n dong ri?ng. S?n ph?m này ???c g?i là "mi?n dong 337" và m?c ??nh nh? m?t nh?n hi?u th??ng ph?m ??c bi?t.

Ch? H? Th? Xuan ? b?n Chênh Vênh , x? H??ng Phùng v?n là h? nghèo, ???c anh em cán b? ??a bàn h? tr? cho m??n ??t ?? tr?ng cay dong ri?ng ?? l?y c? bán cho c? s? ch? bi?n, sau m?y mùa dong ri?ng ?? thoát nghèo.

Kh?ng ch? m? hình bi?n cay dong ri?ng thành s?n ph?m hàng hóa, hay giúp dan bi?t cách ch?m sóc cay cà phê. Nhi?u t?p quán l?c h?u bao ??i c?ng ???c thay ??i t? c?ng lao ng??i lính 337. Ch? H? Th? Van ? th?n M?i x? H??ng S?n lau nay ch? nu?i l?n th? r?ng, lính 337 l?i giúp ch? làm chu?ng tr?i, cho l?n gi?ng ?? phát tri?n ch?n nu?i.

Nh? th??ng trên ??nh Sa Mù - ?nh 4.

Nh?ng cau chuy?n nghe có v? quá nh? nhoi, ??n gi?n trong cái th? gi?i 4.0 ??y bi?n ??ng, nh?ng chính t? nh?ng chuy?n nho nh? ?y làm nên nh?ng thay ??i l?n. Có hàng ch?c m? hình phát tri?n kinh t? nh? th? ?? giúp dan trên vùng B?c H??ng Hóa c?a anh em cán b? chi?n s? ?oàn Kinh t? Qu?c phòng 337 .

Kh?ng ch? mi?n dong mang tên "337", cà phê "337"… có nhi?u ng?i làng trên d?y Tr??ng S?n này c?ng ???c mang phiên hi?u "337" c?a ?oàn Kinh t? Qu?c phòng . H?m chúng t?i t? ch?c ch??ng trình Cay mùa xuan cho h?c sinh Tr??ng TH&THCS H??ng Linh (H??ng Hóa), g?p m?t b?n làng khá v?n minh, bao quanh b?n là nh?ng v??n cà phê t??i t?t, khu th?n m?i ?ó ???c bà con g?i trìu m?n là "làng 337" b?i ?? nên hình hài ?ó, r?t nhi?u m? h?i c?a lính ?oàn 337 ?? xu?ng cùng v?i dan.

Th?n Tri c?a x? H??ng L?p, n?i xa nh?t v? phía B?c c?a huy?n H??ng Hóa, giáp v?i ??a gi?i t?nh Qu?ng Bình tr??c ?ay v?n n?m ? ??a bàn c? tuy trên núi nh?ng l?i th??ng xuyên b? ng?p l?t. ???c cán b? ?oàn 337 ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng giúp ?? d?i ??n n?i ??nh c? m?i, h? tr? xay d?ng nhà c?a, h? th?ng h? t?ng, nay ?ang là th?n "n?ng th?n m?i" ?i?n hình gi?a ??i ngàn.

Nh? th??ng trên ??nh Sa Mù - ?nh 5.

Th?i gian g?n ?ay, báo chí t?n nhi?u gi?y m?c ?? ca ng?i m?t khu v?c ???c m?nh danh là "?à L?t c?a Qu?ng Tr?" v?i nh?ng trái cay, nh?ng loài hoa v?n x?a nay ch? tr?ng ? chau ?u. ?ó là Tr?m ?ng d?ng khoa h?c c?ng ngh? Sa Mù c?a Trung tam Khoa h?c C?ng ngh? thu?c S? Khoa h?c C?ng ngh? t?nh Qu?ng Tr?.

Anh ?ào Ng?c Hoàng, giám ??c Trung tam Khoa h?c C?ng ngh? nói v?i t?i: Nh?ng ngày ??u "d?ng nghi?p" trên ??nh Sa Mù mà kh?ng có s? giúp ?? c?a anh em ?oàn Kinh t? Qu?c phòng 337 thì ch?a ch?c chúng t?i ?? có ???c k?t qu? nh? bay gi?.

Gi? ?ay, tr?m ?ng d?ng khoa h?c c?ng ngh? trên ?èo Sa Mù này có nh?ng ngày n??m n??p ng??i và xe ??n tham quan, ?n nh?ng qu? dau tay gi?ng t? New Zealand, t? Nh?t… chiêm ng?m nh?ng v??n hoa tulip nh? ?ang ? Hà Lan, nh?ng nhà kính v?i hàng v?n giò phong lan quy hi?m, nh?ng cay d??c li?u ??c h?u ???c c?y ph?i và nhan gi?ng.

Nh? th??ng trên ??nh Sa Mù - ?nh 6.

M?t thành qu? r?t ?áng k? c?a "mi?n ?n ??i gi?a x? gió Lào", và nh? giám ??c ?ào Ng?c Hoàng th?a nh?n, n?u kh?ng có nh?ng ng??i lính 337 ??ng chan s?n ? ?ay, ch?c ch?n chúng t?i ch?a ch?c có th? gay d?ng ???c c? s? ?ng d?ng khoa h?c k? thu?t nh? h?m nay.

Gi?a mênh m?ng r?ng núi, quanh n?m s??ng mù, ??nh ?èo lu?n l?nh nh? chau ?u, nh?ng cán b? khoa h?c k? thu?t t? 5 n?m tr??c b?t ??u ??a lên ?ay thí nghi?m nh?ng cay trái ??c thù ?? hình thành m?t c? s? s?n xu?t hoa và m?t s? loài cay ?n qu?.

Và chính anh em thu?c Trung ?oàn 52 c?a ?oàn 337 ?? h? tr? c? s? v?t ch?t l?n ph? giúp h? trong quá trình canh tác thí nghi?m. Trung ?oàn tr??ng Trung ?oàn 52, th??ng tá H?ng ?ình Tan, ng??i t?n t?y giúp cho Tr?m Sa Mù trong nh?ng ngày ??u "kh?i nghi?p" ?y nay chính là v? ??i tá ?oàn tr??ng ?oàn Kinh t? Qu?c phòng 337.

V?i nh?ng an tình sau n?ng ?y nên khi nghe tin 22 ng??i lính 337 hi sinh, c? m?t vùng B?c H??ng Hóa nh? chìm trong th??ng xót.

?ang là nh?ng ngày m?a l?, s?t ???ng, ng?p núi. C?ng chính h?, nh?ng ng??i lính 337 s? ra ???ng giúp san g?t ??t ?á th?ng ???ng cùng l?c l??ng giao th?ng. Có n?i nào ng?p sau, h? l?i là nh?ng ng??i ??u tiên ??n cùng dan b?n. Nhi?u ??a tr? m? c?i ? các x? ???c ?oàn 337 nh?n làm con nu?i, nhi?u em ???c ?n ? t?i doanh tr?i.

Sáu n?m tr??c, khi lên c?ng tác ? L?ng S?n, tìm v? mi?n chi?n ??a c?a anh em lính S? ?oàn 337, cúi mình tr??c nhà bia t??ng ni?m trên ??i Pa Pách hay th?p nén nhang b?t gió n?i chan c?u Khánh Khê, làm sao t?i có th? hình dung có m?t ngày nh? h?m nay, nhìn 22 ng??i lính c?a ?oàn Kinh t? Qu?c phòng 337 h?m nay - c?a S? ?oàn 337 n?m x?a ?ang l?ng im n?m ?ó, trong t?n cùng ?au ??n c?a ng??i than, c?a ??ng ??i, c?a nhan dan…

Nh? th??ng trên ??nh Sa Mù - ?nh 7.
Nh? th??ng trên ??nh Sa Mù - ?nh 8.
Nh? th??ng trên ??nh Sa Mù - ?nh 9.Lê ??C D?C
?NH T? LI?U C?A ?OàN KTQP 337, Lê ??C D?C, QUANG HI?P
KI?U NHI, H?I PHI
B?O SUZU
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看