Th? 4, ngày 23 tháng 12 n?m 2020

Ng??i H?i giáo lo ng?i 'thành ph?n th?t heo' trong v?c xin ng?a COVID-19

21/12/2020 20:39 GMT+7

TTO - ??i v?i m?t s? t?n giáo nh? ??o H?i c?m tiêu th? s?n ph?m có ngu?n g?c t? th?t heo, m?t ch?t th??ng ???c dùng trong ch? t?o các lo?i v?c xin có ngu?n g?c t? heo là galetin ?? gay ra nhi?u lo ng?i.

Ng??i H?i giáo lo ng?i thành ph?n th?t heo trong v?c xin ng?a COVID-19 - ?nh 1.

M?t s? c?ng ??ng t?n giáo trên th? gi?i lo ng?i v? thành ph?n xu?t x? t? heo trong v?c xin COVID-19 - ?nh: REUTERS

Theo H?ng tin AP, vào tháng 10-2020, m?t ?oàn nhà ngo?i giao Indonesia và l?nh ??o H?i giáo ?? ??n Trung Qu?c. Trong khi nhóm ngo?i giao lo ?àm phán giá c? cho th?a thu?n mua v?c xin cho hàng tri?u ng??i Indonesia thì nhóm l?nh ??o t?n giáo l?i lo v? chuy?n li?u v?c xin COVID-19 có ???c phép s? d?ng theo lu?t H?i giáo hay kh?ng, ho?c nói cách khác có "Halal" hay kh?ng.

Trong lúc c? th? gi?i ?ang ch?y ?ua bào ch? và tranh giành "mua gom" v?c xin COVID-19 thì cau h?i v? vi?c s? d?ng ch? ph?m t? th?t heo, v?n b? c?m b?i vài t?n giáo nh? ??o H?i và Do Thái giáo, ?? d?y lên lo ng?i v? nguy c? gián ?o?n các chi?n d?ch t?o mi?n d?ch c?ng ??ng.

Gelatin có ngu?n g?c t? heo, th??ng ???c s? d?ng làm ch?t ?n ??nh ?? b?o ??m tính an toàn và hi?u qu? c?a v?c xin trong vi?c l?u tr? và v?n chuy?n. M?t s? qu?c gia nhi?u n?m nay ?? c? g?ng ch? t?o v?c xin kh?ng dùng gelatin nh?ng g?p các tr? ng?i v? nhu c?u, chu?i cung ?ng, chi phí và h?n s? d?ng ng?n.

Theo ti?n s? Salman Waqar, t?ng th? ky Hi?p h?i y khoa H?i giáo Anh, ?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c gelatin s? ti?p t?c ???c dùng trong l??ng l?n v?c xin nhi?u n?m t?i.

Các phát ng?n viên c?a các h?ng Pfizer, Moderna và AstraZeneca tuyên b? v?c xin c?a h? kh?ng dùng ch? ph?m t? heo. Tuy nhiên, do h?n ch? v? s? l??ng và các th?a thu?n ?? có t? tr??c, nên s? kh?ng có ch?ng nh?n "Halal" cho v?c xin cung c?p cho các qu?c gia ??ng dan theo ??o H?i nh? Indonesia.

V?n ?? này gay ra tình th? ti?n thoái l??ng nan cho các c?ng ??ng t?n giáo bao g?m Do Thái chính th?ng và H?i giáo. H? c?ng kh?ng bi?t lu?t t?n giáo áp d?ng ra sao lên thu?c men.

Trong nhi?u tranh c?i tr??c ?ay, s? ??ng ??ng thu?n r?ng gelatin trong v?c xin kh?ng vi ph?m lu?t H?i giáo, b?i vi?c kh?ng dùng v?c xin s? gay ra t?n h?i to l?n, theo PGS.TS Harunor Rashid t?i ??i h?c Sydney (úc). Nhi?u l?nh ??o Do Thái chính th?ng c?ng có ?ánh giá t??ng t? nh? th?.

"Theo lu?t Do Thái, vi?c c?m ?n heo hay ch? ph?m th?t heo ch? áp d?ng khi ?n m?t cách t? nhiên. V?c xin ???c tiêm vào c? th? ch? kh?ng ph?i vào b?ng ???ng mi?ng nên kh?ng c?m và kh?ng có v?n ?? gì, ??c bi?t là khi chúng ta lo l?ng v? b?nh t?t" - giáo s? David Stav, ch? t?ch c?a t? ch?c giáo s? Do Thái Tzohar t?i Israel, l?p lu?n.

Vi?c "l?n t?n" v? v?n ?? v?c xin trong c?ng ??ng t?n giáo t?ng ?? l?i h?u qu? y t? nghiêm tr?ng cho Indonesia - qu?c gia có dan s? theo ??o H?i ??ng nh?t th? gi?i v?i 225 tri?u ng??i.

N?m 2018, H?i ??ng Ulema Indonesia ph? trách ch?ng nh?n các s?n ph?m Halal ???c phép s? d?ng theo lu?t H?i giáo ?? x?p lo?i v?c xin s?i và rubella là "Haram", t?c kh?ng ???c phép, b?i vì thành ph?n gelatin. Các nhà l?nh ??o t?n giáo và c?ng ??ng ?? khuyên các cha m? kh?ng tiêm v?c xin này cho con c?a h?.

K?t qu? là s? ca m?c s?i t?ng v?t, ??a Indonesia tr? thành qu?c gia có t? l? m?c s?i cao th? 3 th? gi?i. M?t b? ph?n giáo s? H?i giáo sau ?ó ?? ban s?c l?nh cho phép s? d?ng v?c xin, tuy nhiên v?n hóa kiêng k? v?n khi?n t? l? tiêm ch?ng duy trì ? m?c th?p.

Indonesia lo v?c xin COVID-19 mi?n phí cho dan nh? th? nào? Indonesia lo v?c xin COVID-19 mi?n phí cho dan nh? th? nào?

TTO - Chính quy?n T?ng th?ng Indonesia Joko Widodo s? cung c?p mi?n phí v?c xin ng?a COVID-19 cho ng??i dan n??c này khi qu?c gia ??ng dan th? 4 th? gi?i kh?i ??ng ch??ng trình tiêm ch?ng. H? ?? làm ?i?u ?ó nh? th? nào?

Lê CHUNG
Bình lu?n Xem thêm
Bình lu?n (0)
Xem thêm bình lu?n
最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看