Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

Lam Ph??ng - ng??i vi?t nh?ng n?t s?u

24/12/2020 09:15 GMT+7

TTO - Nh?c s? Lam Ph??ng - tác gi? c?a nhi?u ca khúc quen thu?c nh? Ki?p nghèo, Thành ph? bu?n, Khóc th?m, M?t mình... - ?? t? gi? c?i tr?n ngày 22-12 t?i thành ph? Fountain Valley, bang California (M?), h??ng th? 83 tu?i.

Lam Ph??ng - ng??i vi?t nh?ng n?t s?u - ?nh 1.

Nh?c s? Lam Ph??ng th?i tr? - ?nh t? li?u c?a gia ?ình

V?i nh?ng ng??i s?ng ? kh?ng gian sau này, nh?ng bài hát c?a Lam Ph??ng là cau chuy?n c?a m?t th?i ?? qua nh?ng v?n gi? nguyên kh?ng khí s?ng ??ng, bi?n ?o. 

Nh?ng ca khúc giúp h? hình dung m?t ??i s?ng mu?n v? nh?ng tam tình, mà m?i bài hát là m?t cu?c gi?i bày nh?ng tam tình ?y ?? ?i vào lòng ng??i, hay chính vì lòng ng??i ?? s?n nh?ng n?o nu?t ?? ??i m?t Lam Ph??ng b?p bùng t? s? trên nh?ng phím ?àn.

Nh?ng bài hát ???c hát r?t "mùi"

Nhi?u ng??i ?n t??ng v?i nh?ng bài sáng tác theo ?i?u bolero, hay nói ?úng h?n là "m?u c?a nh?c bolero" ??n ?? ngh? ??n Lam Ph??ng là ngh? ??n th?i c?c th?nh c?a dòng nh?c này. 

Nh?ng l?i ca th??ng r?t ?n t??ng khi ch?n ???c cau ch?t ngay t? m? ??u, v?i ti?t t?u d? nghe, b?t tai c?ng chúng, t?o ra ch? ?? am nh?c d? nh?n di?n, ?? r?i chúng tr? thành nh?ng s?n ph?m v? cùng ?n khách.

Có th? k? t?i: "Thành ph? nào nh? kh?ng em? N?i chúng mình tìm phút êm ??m. Thành ph? nào v?a ?i ?? m?i. ???ng quanh co quy?n g?c th?ng già…"; "Em ?i n?u m?ng kh?ng thành thì sao…"; "Tr?i vào thu Vi?t Nam bu?n l?m em ?i. May tím ?ang dang cao v?i. Mà tình yêu ch?a lên ng?i"…

Nh?ng l?i này t?a nh? nh?ng cau g?i chuy?n, nh? ??m l?i kh?i mào cho cu?c ??i tho?i, mà ngay t? ??u ?? là nh?ng hoài ni?m, nh?ng d? c?m m?t mát.

S? ph? bi?n các bài hát Lam Ph??ng v?n ?a d?ng h?n, t? nh?ng bài hát mang màu s?c nh?c ti?n chi?n giai ?o?n nh?ng n?m tr??c và sau 1954 nh? Khúc ca ngày mùa, Tr?ng thanh bình, ??n nh?ng khúc tango r?n ràng nh? Ki?p nghèo, Bài tango cho em

Ch?t li?u ng?n t? b?c l? m?t ki?u nam tính tr? tình ??c tr?ng, th? kh?c h?a m?t chan dung ngh? s? nh?t quán, v?a d? th??ng c?m v?a d? th?m th?u.

Sau này Lam Ph??ng thành c?ng v?i nh?ng ca khúc có màu s?c hi?n ??i h?n, nh?ng hình ?nh tan th?i h?n, song c? b?n v?n là nh?ng bài hát ???c hát r?t "mùi", trung thành v?i th?m m? quen thu?c nh? Cho em quên tu?i ng?c, Ch? ng??i, Em ?i r?i, Bài th? kh?ng ?o?n k?t

Ng??i b?t ???c "h?n vía" m?t th?i

D??ng nh? Lam Ph??ng tìm ???c c?ng th?c thành c?ng b?ng m?t l?i di?n ??t r?t t? nhiên, tho?i mái. Bolero, rumba hay các ?i?u nh?c ch?m t??ng t? th?t s? có m?t s?c h?p d?n nh? l?i vi?t bài hát khoan nh?t, g?n g?i th?m m? ??i chúng v?n ?a thích nh?ng cau chuy?n huê tình lam ly.

Dòng nh?c Lam Ph??ng ph?n ánh m?t giai ?o?n x? h?i mi?n Nam nhi?u bi?n ??ng, nh?ng dòng ng??i t? n?ng th?n tr?n c?nh chi?n tranh tìm m?t ??i s?ng thích nghi ? các ?? th?, nh?ng bài hát bu?n là th? giúp h? gi?i khuay, tái hi?n kh?ng gian ??ng quê ?? chìm trong khói l?a hay ti?p t?c là ph??ng ti?n giúp h? trao g?i tam tình v?i nhau.

 Có th? nói ch? "s?u" là t? khóa cho ca khúc Lam Ph??ng, nh?ng d??i bàn tay bi?n hóa sáng t?o, ch? s?u này nh? m?t n?t giáng ??p.

?m nh?c c?a Lam Ph??ng ???c c?ng chúng ?ón nh?n r?ng r?i, ???c th? hi?n qua s? l?n tái b?n ho?c ti?n tác quy?n k? l?c. 

Cho dù th??ng xoay quanh vài m?tip ch? ?? quen thu?c, ??i khi khi?n ng??i nghe c?m t??ng tác gi? có m?t vùng an toàn ???c tham canh k? càng, song Lam Ph??ng ?? xu?t chúng trong kh? n?ng tìm ra ???c cách bi?u ??t tam s? riêng t?, mà trong nhi?u tr??ng h?p là nh?ng chuy?n tình yêu ?ng tr?i qua, thành nh?ng tam tình c?a s? ??ng.

?i?u này nói lên m?t ?i?u h?t s?c y ngh?a v? m?t th? h? tác gi? và ng??i nghe s?ng trong kh?ng khí duy c?m, h? s?ng c?ng ngh?a là rút lòng mình nh? t?, gi?ng nh? trong m?t bài hát c?a Lam Ph??ng nói v? ??i ng??i "mang ki?p c?m ca l?c loài" ?? d?i d?: "C??i ?ùa vì ngu?n s?ng, khi lòng ch? tìm l?ng l?" (Ki?p ve s?u).

Nh?ng bài hát này có th? r?i ch? là d? li?u v?n hóa quá kh?, nh?ng kh?ng khí mà chúng t?o ra th?c s? mang h?n vía m?t th?i, b?i l? chúng ???c vi?t b?ng tam th? nh?p ??i tri?t ??. 

?ó là th? gi?i c?a nh?ng ngh? s? mà cu?c ??i và am nh?c hòa làm m?t, h? l?y c?m xúc ?ang có làm l? s?ng, khi?n h?u th? ng?c nhiên vì s? ph?i bày t?t c? bu?n vui s??ng kh? ít d?u v?t suy tính nh?t.

lam phuong

Nh?c s? Lam Ph??ng

Nh?c s? Lam Ph??ng sinh n?m 1937 t?i R?ch Giá, Kiên Giang. ?ng là m?t trong nh?ng nh?c s? tiêu bi?u c?a n?n tan nh?c Vi?t Nam v?i g?n 170 tác ph?m ph? bi?n t? th?p niên 1950 ??n nay.

N?m 1975, Lam Ph??ng cùng gia ?ình sang M? ??nh c?. V? sau, ?ng có th?i gian s?ng ? Pháp tr??c khi tr? l?i M? và s?ng ??n cu?i ??i.

Ca s? ánh Tuy?t: Nh?c s? Lam Ph??ng bình d?, hi?n hòa v?i m?i ng??i

anh tuyet

Ca s? ánh Tuy?t

Nh?c s? Lam Ph??ng là m?t ng??i nh?c s? ??c ??, s?ng r?t ?n hòa, nh? nhàng, có n? c??i r?t hi?n. C?ng chính s? bình d?, hi?n hòa v?i m?i ng??i, hi?n hòa v?i ??i nên ?ng vi?t nên nh?ng giai ?i?u tr?i ch?y, ca t? nh? nhàng, d? rót vào tam t? c?a ng??i nghe. Cau hát c?a nh?c s? d? c?m nh?ng th?m sau, kh?ng d? tr?i qua sau khi nghe.

ánh Tuy?t bi?t ??n nh?c c?a ?ng t? n?m l?p 4 (n?m 1972). Lúc ?ó, ánh Tuy?t hát bài Tình c? ?? và ?o?t gi?i nh?t cu?c thi v?n ngh? toàn t?nh, l?y n??c m?t r?t nhi?u khán gi?. Trong album Duyên ki?p, ánh Tuy?t có th? hi?n bài Duyên ki?p, Tình b? v? c?a ?ng b?ng gi?ng B?c và gi?ng Qu?ng Nam.

Ca s? ??c Tu?n: Nh?c s? Lam Ph??ng ?? s?ng tr?n v?n

duc tuan

Ca s? ??c Tu?n

Tuy bi?t s?c kh?e nh?c s? Lam Ph??ng g?n ?ay r?t y?u, t?i v?n bàng hoàng khi nghe tin ?ng ra ?i quá s?m nh? v?y, trong nh?ng ngày cu?i n?m này.

N?m 2019, khi t?i sang M? th?m, ?ng v?n còn r?t l?c quan. Album Tr?n m?t ki?p yêu v?i các bài hát c?a ?ng, t?i c?ng t?ng cho ?ng nghe trong chuy?n th?m ?ó. Nh?c s? r?t thích vì t?i ??a ch?t thính phòng vào các bài hát c?a ?ng, ngay c? nh?ng bài th??ng b? ng??i ta g?i là "nh?c s?n".

T?i tin ch?c nh?c s? Lam Ph??ng ?? c?m th?y tr?n v?n v?i cu?c s?ng này, v?i tình c?m c?a hàng tri?u trái tim ng??i yêu nh?c Vi?t Nam dành cho ?ng. Dù chú qua ??i ? ?au ?i ch?ng n?a, m?i ng??i ??u th??ng ti?c và lu?n nh? ??n ?ng vì s? d? th??ng và am nh?c tuy?t v?i.

Ca s? L? Quyên: Giai ?i?u ?i vào lòng ng??i

le quyen

Ca s? L? Quyên

Nh?c s? Lam Ph??ng có nhi?u tác ph?m hay và nh?ng ca khúc t?i yêu thích nh?t ?? ???c ??a vào album c?a mình. ?ó là Bi?n tình, Bài tango cho em, Thành ph? bu?n, M?t mình...

? m?i ?êm di?n dù là phòng trà hay liveshow, nh?c c?a nh?c s? Lam Ph??ng lu?n là m?t trong nh?ng bài hát ?u tiên c?a t?i vì ca t? hay, giai ?i?u ?i vào lòng ng??i. M?i bài hát c?a ?ng ??u là m?t tác ph?m ngh? thu?t ??c s?c và khó có th? nói bài nào hay h?n bài nào.

MC Minh ??c: Nh?c Lam Ph??ng xóa ranh gi?i gi?a sang và s?n

mc minh duc

MC Minh ??c

T? góc nhìn c?a t?i, nh?c tr? tình Vi?t Nam nên chia làm hai giai ?o?n: tr??c Lam Ph??ng và sau Lam Ph??ng. Tr??c khi nh?c s? xu?t hi?n và n?i ti?ng vào th?p niên 1960, nh?c tr? tình Vi?t Nam có s? phan bi?t ng?m gi?a sang và s?n.

Nh?ng nh?c s? xu?t than t? th?i am nh?c ti?n chi?n, nh?c l?ng m?n tr??c ??y, h? có s? t? cao nh?t ??nh vì th? am nh?c ?y ??p, sang tr?ng, r?t Tay. L?i ca trau chu?t và giai ?i?u c?u k?, ngay c? ch?n gi?ng hát c?ng c?u k?. H? kh?ng ?ánh giá cao trào l?u bolero khi ?y.

Nh?ng khi Lam Ph??ng xu?t hi?n, ?ng xóa m? ranh gi?i ?ó. ?ng ch?ng minh ng??i ta v?n có th? vi?t nh?ng bài hát c?u k? nh? nh?c l?ng m?n ti?n chi?n nh?ng v?n g?n g?i v?i c?ng chúng. Dù vi?t theo l?i bolero th?nh hành, nh?c c?a ?ng v?n ??p v? giai ?i?u và sang tr?ng trong ca t?.

R?t khó ?? x?p nh?c Lam Ph??ng vào dòng nào vì ?ng vi?t r?t phong phú v? th? lo?i. ?ng vi?t r?t nhi?u nh?c tình, nh?c bolero và sau này là nh?c tr?. ?ng ?? vi?t dòng nh?c nào thì c?ng có nh?ng tác ph?m ??nh cao.

MI LY - HOàI PH??NG ghi

V?nh bi?t Lam Ph??ng tài hoa, c?m ?n ?ng V?nh bi?t Lam Ph??ng tài hoa, c?m ?n ?ng 'vì nh?ng tuy?t ph?m ?? l?i cho ??i'

TTO - ?êm nay, có l? nhi?u khán gi? s? tìm nghe l?i nh?c Lam Ph??ng trong ni?m th??ng nh?. H? s? khóc, nh? ?? t?ng khóc. B?i am nh?c c?a ?ng v?n lay ??ng, nh? t?ng lay ??ng, và s? m?i m?i lay ??ng.

NGUY?N TR??NG QUY
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看