Tin m?i

Xem ti?p

Bút bi

Kh?ng ??ợc gọi là ng? ngựa

Kh?ng ???c g?i là ng? ng?a

TTO - Ng?a vác ??n ??n tòa ?òi ki?n. S? là th?i gian qua khi các quan ch?c tham nh?ng b? b?t, ra tòa thì nhi?u ng??i g?i h? là ng? ng?a. Ng?a kh?ng ??ng y.

?i xe g?n máy d??i 50 phan kh?i và xe máy ?i?n s? ph?i có b?ng lái. Theo b?n:

K?t qu? B? phi?u
Di?n ?àn

Sai ph?m t?i ?H ??ng ??

Từ vụ Tr?ờng ?H ??ng ??: xử ly thế nào với 'học giả, bằng thật'?

T? v? Tr??ng ?H ??ng ??: x? ly th? nào v?i 'h?c gi?, b?ng th?t'?

TTO - S? vi?c 193 ng??i '???c c?p b?ng kh?ng qua ?ào t?o' t?i Tr??ng ?H ??ng ?? gay lúng túng cho m?t s? tr??ng ?H, vì tuy h?c gi? nh?ng b?ng ???c c?p là b?ng th?t.

Xem nhi?u

Th?i s?

Kinh doanh

 • Anh và EU tiến sát thỏa thuận Brexit dịp Giáng sinh

  Anh và EU ti?n sát th?a thu?n Brexit d?p Giáng sinh

  TTO - V??ng qu?c Anh và Liên minh chau ?u (EU) d? ki?n s? c?ng b? th?a thu?n Anh r?i EU (Brexit) vào ?úng d?p Giáng sinh ?êm 24-12, báo chí Anh và M? d?n ngu?n quan ch?c cho bi?t.

 • 'Bùng nổ' ?ặt hàng tết online

  'Bùng n?' ??t hàng t?t online

  TTO - ??c bi?t, n?u kh?ng ?i mua s?m tr?c ti?p vì ng?i COVID-19, ng??i tiêu dùng v?n có th? yên tam v?i kênh mua s?m online, giao hàng t?n nhà nh? hàng lo?t siêu th?, doanh nghi?p ??u t? m?nh tay kinh doanh hàng online.

 • Hàng tết bình dan sẵn sàng lên kệ

  Hàng t?t bình dan s?n sàng lên k?

  TTO - Sau m?t n?m ?nh h??ng c?a d?ch COVID-19 v?i nhi?u khó kh?n, nh?ng l??ng hàng ???c các doanh nghi?p d? tr? chu?n b? bán t?t ? TP.HCM v?n t?ng 13-15% so v?i n?m tr??c tùy m?t b?ng, trong ?ó t?p trung hàng thi?t y?u, bình dan.

Nh?p s?ng tr?

Gi?i trí

Giáo d?c

S?c kh?e

B?n ??c làm báo

 • Chạy ẩu trên cao tốc: hại ng?ời khác

  Ch?y ?u trên cao t?c: h?i ng??i khác

  TTO - Lùi xe, ch?y ng??c chi?u, l?n chi?m làn kh?n c?p... là nh?ng ki?u lái xe gay ph?n n? c?ng ??ng vì coi th??ng pháp lu?t c?a tài x?. Vì sao ch?a x? hành vi lái xe tùy ti?n này?

 • Quấy rối tình dục: có thể mất việc làm

  Qu?y r?i tình d?c: có th? m?t vi?c làm

  TTO - Qu?y r?i tình d?c t?i n?i làm vi?c, ngh? làm 5 ngày kh?ng ly do có th? m?t vi?c... là nh?ng ?i?m m?i theo Lu?t lao ??ng m?i (có hi?u l?c t? 1-1-2021).

 • Thu hồi ?ất dự án du lịch ?ể mở lối xuống biển

  Thu h?i ??t d? án du l?ch ?? m? l?i xu?ng bi?n

  TTO - * Nh?ng ngày qua, ng??i dan ph??ng Khuê M? và Hòa H?i, qu?n Ng? Hành S?n (TP ?à N?ng) chúng t?i ???c l?y y ki?n c?ng ??ng dan c? theo quy ??nh tr??c khi qu?n trình th?m ??nh d? án m? các l?i xu?ng bi?n.

Tuy?n sinh

Du l?ch

 • Ng?ời Việt chọn ?ón n?m mới 2021 ở ?au nhiều nhất?

  Ng??i Vi?t ch?n ?ón n?m m?i 2021 ? ?au nhi?u nh?t?

  TTO - ?à L?t, Phú Qu?c, Sa Pa là top 3 ?i?m ??n ???c nhi?u ng??i mong ??i nh?t trong n?m m?i 2021. Các thành ph? l?n nh? TP.HCM, Hà N?i... ?? kh?ng còn n?m trong top nh?ng ??a ?i?m ???c tìm ki?m nhi?u nh?t trong mùa l? h?i n?m nay.

 • Du lịch V? Hán chật vật phục hồi một n?m sau bùng phát dịch COVID-19

  Du l?ch V? Hán ch?t v?t ph?c h?i m?t n?m sau bùng phát d?ch COVID-19

  TTO - T?ng là tam d?ch COVID-19 ? Trung Qu?c, thành ph? V? Hán ngày nay trái ng??c v?i tình hình c?a m?t s? thành ph? khác trên th? gi?i - nh?ng n?i ?ang ph?i ?óng c?a vì s? bùng phát tr? l?i c?a ??i d?ch.

 • Tìm vốn khẩn 'trợ thở' cho doanh nghiệp du lịch

  Tìm v?n kh?n 'tr? th?' cho doanh nghi?p du l?ch

  TTO - ??i di?n Ngan hàng Nhà n??c kh?ng ??nh ngành ngan hàng kh?ng thi?u v?n vay cho s?n xu?t kinh doanh, lu?n có c? ch? ?? doanh nghi?p ti?p c?n v?n t?t nh?t, l?i su?t ?u ??i. Tuy nhiên, v?i các doanh nghi?p du l?ch, v?n ngan hàng v?n r?t xa v?i.

C?n bi?t

Xem & Nh?

最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看