Th? 4, ngày 23 tháng 12 n?m 2020

Tin doanh nghi?p

HEINEKEN Vi?t Nam và hành trình h? tr? ng??i dan vùng l? mi?n Trung

10/12/2020 19:00 GMT+7

HEINEKEN Vi?t Nam, th?ng qua nh?n hi?u Bia Vi?t, th?c hi?n nhi?u chuy?n trao quà c?u tr? cho ng??i dan t?i các x?, huy?n b? thi?t h?i n?ng n? vì b?o l?t.

HEINEKEN Vi?t Nam và hành trình h? tr? ng??i dan vùng l? mi?n Trung - ?nh 1.

Các tình nguy?n viên ??n h? tr? nh?ng gia ?ình g?p khó kh?n ? Qu?ng Tr?

Sau th?i gian ??i d?ch COVID-19, khi cu?c s?ng v?a tr? l?i bình th??ng, ng??i dan mi?n Trung l?i ph?i ??i m?t v?i nhi?u tr?n b?o l?t liên ti?p, gay thi?t h?i nghiêm tr?ng v? ng??i và tài s?n.

Trong hoàn c?nh khó kh?n ?ó, ng??i Vi?t l?i cùng ??ng lòng phát huy tinh th?n "?oàn k?t là s?c m?nh". Là nh?n hi?u bia t?n vinh tinh th?n dan t?c Vi?t trên kh?p m?i mi?n T? qu?c, HEINEKEN Vi?t Nam, th?ng qua nh?n hi?u Bia Vi?t ?ang trên hành trình sát cánh cùng ng??i dan mi?n Trung v??t qua giai ?o?n khó kh?n này.

Hành trình ??n v?i ng??i dan vùng l? mi?n Trung

Khi ng??i dan mi?n Trung ?ang tr?i qua nhi?u khó kh?n sau các ??t b?o l?t liên ti?p, ?oàn thi?n nguy?n c?a Bia Vi?t ?? lên ???ng, h? tr? nh?ng gia ?ình ch?u ?nh h??ng n?ng n?. 

?oàn tình nguy?n g?m nhan viên và l?nh ??o, rong ru?i th?c hi?n nhi?u ??t c?u tr? ??n nh?ng th?n xóm nghèo xa x?i. Bia Vi?t g?i 3 t? ??ng nhu y?u ph?m và h? tr? ti?n m?t ??n nh?ng x?, huy?n b? tàn phá n?ng n? t?i Hà T?nh, Qu?ng Bình, Qu?ng Tr?, Hu?, Qu?ng Nam, Qu?ng Ng?i.

??ng c?m v?i nh?ng khó kh?n mà ng??i dan vùng l? ?ang g?p ph?i, ?ng Alexander Koch, t?ng giám ??c ?i?u hành HEINEKEN Vi?t Nam, ??i di?n nh?n hi?u Bia Vi?t, chia s?: "Chúng t?i mong mu?n ???c ?óng góp ph?n nh? bé c?a mình trong vi?c h? tr? k?p th?i cho các h? gia ?ình ch?u thi?t h?i n?ng n? sau b?o l?t ? mi?n Trung. 

Là m?t th??ng hi?u t?n vinh tinh th?n dan t?c Vi?t trên kh?p m?i mi?n T? qu?c, Bia Vi?t mong mu?n ???c sát cánh cùng ng??i dan Vi?t Nam, ??c bi?t là trong th?i kh?c khó kh?n này".

Tình ngh?a ??ng bào sau thiên tai

Nh?ng ngày cu?i tháng 10, các tình nguy?n viên ??n v?i ng??i dan mi?n Trung và tìm v? r?n l? ? x? Tri?u Tr?ch, huy?n Tri?u Phong, t?nh Qu?ng Tr?. T?i ?ay, nhi?u ng?i nhà v? tung mái t?n sau gió l?n. 

M?t s? gia ?ình ph?i dùng t?m v?i b?t và nh?ng t?m t?n b? v?, c?i n?i l?i t?ng ph?n mái nhà bung ra, t?m th?i che n?ng m?a cho ??n khi s?a sang kh?c ph?c ???c.

HEINEKEN Vi?t Nam và hành trình h? tr? ng??i dan vùng l? mi?n Trung - ?nh 2.

Các tình nguy?n viên th?m h?i và ??ng viên ng??i dan v??t qua khó kh?n

M?t ng??i dan ? x? Tri?u Tr?ch, huy?n Tri?u Phong, t?nh Qu?ng Tr? b?c b?ch: "Ch?a bao gi? mà ng??i dan Qu?ng Tr? quê t?i b? ?nh h??ng n?ng n? b?i thiên tai nh? n?m nay. Ch?a ??y 20 ngày, l? ch?ng l? khi?n nhà c?a, ru?ng v??n, gia súc gia c?m b? cu?n tr?i h?t, kh?ng còn gì c?".

Nhi?u bà con ? Tri?u Tr?ch r?ng r?ng khi nh?n nh?ng ph?n quà thi?t th?c g?m ti?n m?t và nhu y?u ph?m t? tay tình nguy?n viên.

Trong ??t trao quà v?a qua, Bia Vi?t c?ng có m?t t?i Hành Tín ??ng, huy?n Ngh?a Hành, t?nh Qu?ng Ng?i. Huy?n Ngh?a Hành ch?u thi?t h?i n?ng n? sau b?o s? 9, v?i h?n 12.500 ng?i nhà t?c mái. 

? x? Hành Tín ??ng, n?i ?oàn thi?n nguy?n ghé th?m, bà con v?n còn bàng hoàng khi k? l?i tr?n b?o quét qua ch? vài ti?ng ??ng h?, ?? l?i h?n 2.000 g?c chu?i ng? g?y ??, m?t tr?ng c? mùa v?.

HEINEKEN Vi?t Nam và hành trình h? tr? ng??i dan vùng l? mi?n Trung - ?nh 3.

Hàng nghìn g?c chu?i b? ng? ?? sau c?n b?o s? 9 ? Qu?ng Ng?i

M?t gia ?ình khác ? x? Hành Tín ??ng, huy?n Ngh?a Hành có 6 nhan kh?u, s?ng ph? thu?c vào m?y sào ru?ng cùng v??n chu?i, d? ??nh s? thu ho?ch vào d?p T?t Nguyên ?án cu?i n?m.

Th? nh?ng c?n b?o s? 9 v?a qua, càn quét khi?n nhà bay nóc; ng? ?? toàn b? v??n chu?i c?ng nh? hoa màu khi?n gia ?ình kh?n ??n. 

?ng ng?m ngùi chia s?: "C? gia ?ình ??u k? v?ng v??n chu?i n?m nay s? ???c b?i thu ?? có ti?n trang tr?i cho cái t?t s?p ??n g?n. Th? mà gi? m?t tr?ng, m?i th? ng?n ngang ch?a bi?t khi nào có th? tái s?n xu?t".

M?i món quà ?oàn thi?n nguy?n g?i t?ng gia ?ình ??u ??y ??n tình c?m, là l?i nh?c nh? m?i gia ?ình h? kh?ng ??n ??c trong b?o l?.

Trong tháng 11, ?oàn thi?n nguy?n ?? ??n và tr?c ti?p ??n trao hàng tr?m ph?n quà c?u tr?, k?p th?i giúp ng??i dan mi?n Trung v??t qua giai ?o?n khó kh?n.

T? ??u n?m 2020, thay vì t? ch?c ra m?t s?n ph?m, Bia Vi?t ?? dùng ngan sách qu?ng bá ?? ?ng h? 10 t? ??ng cho c?ng tác phòng ch?ng COVID-19, nh?m ti?p s?c và chung tay v?i cán b? y t?, nh?ng ng??i tr?c ti?p tham gia c?ng cu?c phòng ch?ng d?ch và b?o v? s?c kh?e c?ng ??ng.

N?m 2020 là m?t n?m nhi?u th? thách v?i c? n??c và ??c bi?t là mi?n Trung khi tr?i qua COVID-19 cùng nhi?u tr?n b?o l? liên ti?p. Trong hoàn c?nh khó kh?n, ho?t ??ng h? tr? c?a Heineken Vi?t Nam ?? th? hi?n tinh th?n t??ng than t??ng ái, san s? ngu?n l?c giúp c?ng ??ng ch?u ?nh h??ng b?i b?o l? có ?i?u ki?n ch?ng ch?i v?i khó kh?n tr??c m?t và t?ng b??c kh?i ph?c sinh k? sau thiên tai.

P.Q
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看