Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

Hàn Qu?c thay ??i quy ??nh v? th? th?c v?i ng??i nh?p c? ly h?n có con

23/12/2020 14:07 GMT+7

B? T? pháp Hàn Qu?c th?ng báo nh?ng ng??i nh?p c? tr? thành cha m? ??n than sau khi ly h?n ho?c ng??i v?/ch?ng Hàn Qu?c qua ??i s? có th? ? l?i Hàn Qu?c.

Hàn Qu?c thay ??i quy ??nh v? th? th?c v?i ng??i nh?p c? ly h?n có con - ?nh 1.

Hàn Qu?c thay ??i quy ??nh v? th? th?c ??i v?i nh?ng ng??i nh?p c? ly h?n có con. ?nh: cnn.com

B? T? pháp Hàn Qu?c th?ng báo nh?ng ng??i nh?p c? tr? thành cha m? ??n than sau khi ly h?n ho?c ng??i v?/ch?ng Hàn Qu?c qua ??i s? có th? ? l?i Hàn Qu?c ngay c? khi con c?a h? ??n tu?i tr??ng thành. B? trên cho bi?t nh?ng ??i t??ng này s? ?? ?i?u ki?n ?? ???c c?p th? th?c F-2 c? trú.

Hi?n t?i, ng??i n??c ngoài, trong ?ó có nhi?u ph? n? Vi?t Nam, khi k?t h?n v?i ng??i Hàn Qu?c ???c c?p th? th?c F-6-2. N?u cu?c h?n nhan k?t thúc vì nh?ng ly do nh? ly h?n ho?c v?/ch?ng qua ??i, ng??i này có th? duy trì tình tr?ng th? th?c n?u h? ?ang nu?i con. Tuy nhiên, khi con ??n tu?i tr??ng thành, n?u th?i ?i?m ?ó h? ch?a có qu?c t?ch Hàn Qu?c, thì h? ch? ???c c?p visa F-1 th?m than. Nh?ng ng??i ???c c?p th? th?c F-1 b? gi?i h?n th?i gian ?i làm thêm ? Hàn Qu?c, kh?ng gi?ng nh? nh?ng ng??i có th? th?c F-6-2, làm d?y lên nh?ng ch? trích r?ng tình tr?ng pháp ly c?a h? s? kh?ng ?n ??nh khi con h? tr??ng thành.

Do ?ó, Chính ph? Hàn Qu?c ?? quy?t ??nh thay ??i quy ??nh trên ?? c?p th? th?c c? trú F-6-2 cho nh?ng ?ng b?/bà m? ??n than ?? h? có th? ? l?i Hàn Qu?c cùng con cái ?? tr??ng thành. Tuy nhiên, b? trên cho bi?t h? s? xem xét các yêu c?u t?i thi?u nh? li?u ng??i xin th? th?c có th?c s? nu?i con ít nh?t 5 n?m ? Hàn Qu?c, h? ?? hoàn thành ngh?a v? ch?m sóc con và trình ?? ti?ng Hàn c?a h? có ?áp ?ng tiêu chu?n c? th? hay ch?a.

N?u nh?ng ng??i này kh?ng ?áp ?ng t?t c? các yêu c?u trên, ch?ng h?n nh? trình ?? ti?ng Hàn kh?ng ??, Chính ph? Hàn Qu?c s? c?p th? th?c F-2 song th?i gian l?u trú s? b? gi?i h?n trong m?t n?m. Sau ?ó, h? có th? nh?n ???c th? th?c c? trú 3 n?m sau khi c?i thi?n kh? n?ng ng?n ng? c?a mình.Ngu?n: Th?ng t?n x? Vi?t Nam
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看