Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách

24/12/2020 12:03 GMT+7

TTO - Nhi?u quán cà phê có kh?ng gian trang trí Giáng sinh r?c r? ? TP.HCM ?ang r?i vào tình tr?ng ch?t c?ng vì các b?n tr? ?? x? t?i ch?p ?nh. L??ng khách t?i ??ng g?p 3-4 l?n ngày th??ng, nhi?u b?n tr? ph?i ch? lau m?i ???c v? trong quán.

Kh?ng khí Giáng sinh r?n ràng ? các quán cà phê t?i TP.HCM - Video: B?NG MAI

Giáng sinh ??n, nhi?u h?c sinh, sinh viên... ? TP.HCM ?ang ùa t?i các quán cà phê ???c trang hoàng r?c r? ?? ch?p ?nh.

T?i quán cà phê Khóm (Q.1) có ??n hàng ch?c b?n tr? ??ng ngoài c?a ?? ch? ???c vào bên trong vì l??ng khách t?i quán r?t ??ng. Nhan viên gi? xe ? ?ay ph?i h?i khách có ng??i quen ?ang ng?i ? trong quán kh?ng, n?u ch?a có bàn s?n thì ph?i ch? ho?c quay l?i sau.

Dù bi?t ph?i ch? lau nh?ng nhi?u b?n tr? v?n ch?p nh?n ng?i bên ngoài quán, tranh th? t?o dáng, ch?p ?nh v?i cay th?ng Noel và ti?u c?nh xung quanh r?i vào trong ch?p ti?p.

D?p này nhi?u b?n tr? tìm ??n các quán cà phê có trang trí ??p "r?ng tim" ?? ch?p ?nh là chính, còn chuy?n n??c u?ng ch? là ph?.

"Mình ch?p hình ??ng lên m?ng thì b?n bè th?y hình ??p, quán ??p, ch? có bi?t mùi v? cà phê, trà s?a ra sao ?au (c??i), nên quán ??p là ?u tiên s? m?t", b?n Thu Hoài (sinh viên n?m 2) cho bi?t.

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 2.

B?n T??ng Vy (sinh viên n?m 2) ???c b?n than Thu Hoài ch?p ?nh t?i m?t quán cà phê trang trí Giáng sinh r?c r? ? Q.Bình Th?nh - ?nh: B?NG MAI

Kh?ng ch? các b?n tr? mà nhi?u ph? huynh c?ng d?n các bé t?i quán cà phê ch?p ?nh. Trong kh?ng gian r?n r?, ánh ?èn lung linh, anh H?i cùng ch? Trinh v? tay ?? thu hút con trai Minh Quan nhìn vào ?i?n tho?i cho ba m? ch?p ?nh.

"Bé nhà mình n?m nay ???c 1 tu?i, ?ay là Noel ??u tiên c?a bé nên c? nhà d?n bé t?i ?ay ch?p ?nh làm k? ni?m", anh H?i nói r?i ti?p t?c hào h?ng ch?p hình cho con trai.

??i v?i nhi?u quán cà phê, bi?n kh?ng gian quen thu?c thành ??a ?i?m cho gi?i tr? check-in, ch?p ?nh "s?ng ?o" trong d?p Giáng sinh là cách t?ng doanh thu nhanh chóng.

Anh Nguy?n Qu?c B?o (ch? quán De Olla Café) chia s?: "Quán mình dành kho?ng 11 tri?u ??ng ?? trang trí Giáng sinh, l??ng khách t?ng g?p 4 l?n so v?i ngày th??ng, ?ay là th?i ?i?m ?? ??y doanh s?".

"Nh?ng ngày l? ??c bi?t, các quán cà phê s? c?nh tranh nhau v? m?t trang trí, quán nào ??p h?n thì quán ?ó n?i b?t h?n, ?ay c?ng là ?i?m m?nh ?? các quán cà phê nh? c?nh tranh v?i các quán thu?c chu?i l?n", anh Qu?c B?o chia s? thêm.

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 3.

Nhóm b?n tr? ??ng ngoài ch?, ch?a vào ???c bên trong vì quán r?t ??ng - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 4.

Các b?n tr? ng?i ch? ?? ???c vào ch?p ?nh Giáng sinh - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 5.

Các b?n tr? tranh th? ch?p ?nh bên ngoài quán tr??c khi ???c vào trong - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 6.

B?n D??ng Th? Nh? Qu?nh (20 tu?i) ch?p ?nh Giáng sinh tr??c quán cà phê - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 7.

Bên trong quán cà phê r?t ??ng, nhi?u b?n vào trong nh?ng v?n ph?i x?p hàng ti?p m?i t?i l??t ch?p - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 8.

Các bé nh? ???c ng??i than d?n t?i quán cà phê ch?p ?nh Giáng sinh - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 9.

Các b?n tr? ch?p ?nh Giáng sinh cho nhau - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 10.

Hai b?n tr? ?? ch?p hình xong và ng?i u?ng n??c trong kh?ng khí Giáng sinh - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 11.

Thùy Linh (17 tu?i) ??n quán cà phê vì bi?t quán trang trí Giáng sinh r?t ??p - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 12.

Bé Minh Quan ???c c? gia ?ình ??a t?i quán cà phê ?? ch?p ?nh k? ni?m Giáng sinh ??u tiên trong ??i - ?nh: B?NG MAI

Gi?i tr? Sài Gòn x?p hàng ch? ch?p ?nh Giáng sinh, quán cà phê ch?t c?ng khách - ?nh 13.

Nhóm b?n tr? quay qu?n bên nhau trong quán cà phê d?p Giáng sinh - ?nh: B?NG MAI

?ón Giáng sinh ??n gi?n, ti?t ki?m vì ?nh h??ng d?ch COVID-19 ?ón Giáng sinh ??n gi?n, ti?t ki?m vì ?nh h??ng d?ch COVID-19

TTO - Nh?ng ngày này, kh?ng khí Giáng sinh tràn ng?p ? các xóm ??o, ???ng ph? c?ng nh? các trung tam th??ng m?i, khu mua s?m ? TP.HCM. Vì ?nh h??ng c?a d?ch COVID-19 nên Giáng sinh n?m nay tr?m l?ng h?n m?i n?m.

B?NG MAI
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看