?ón Giáng sinh ??n gi?n, ti?t ki?m vì ?nh h??ng d?ch COVID-19

24/12/2020 10:06 GMT+7

TTO - Nh?ng ngày này, kh?ng khí Giáng sinh tràn ng?p ? các xóm ??o, ???ng ph? c?ng nh? các trung tam th??ng m?i, khu mua s?m ? TP.HCM. Vì ?nh h??ng c?a d?ch COVID-19 nên Giáng sinh n?m nay tr?m l?ng h?n m?i n?m.

?ón Giáng sinh ??n gi?n, ti?t ki?m vì ?nh h??ng d?ch COVID-19 - ?nh 1.

Các em nh? ch?p hình giáng sinh ? l? h?i mùa ??ng di?n ra t?i Nhà v?n hóa Thanh niên TP.HCM - ?nh: M.PH??NG

Nhi?u b?n tr? ?ón Giáng sinh ??n gi?n b?ng cách r? nhau xu?ng ph? ch?p hình, l?u gi? nh?ng kho?nh kh?c cu?i cùng c?a n?m 2020. N?m nay, m?t ??a ?i?m m?i ???c nhi?u b?n tr? "r? tai" ghé ch?i là l? h?i mùa ??ng Winter Sonata - Tuy?t ??u mùa ? Nhà v?n hóa Thanh niên (Q.1, TP.HCM).

Tr?i nghi?m "chau ?u gi?a lòng Sài Gòn"

M?i ng??i m?c áo ?m, ?eo kh?n choàng, ??i m? len ??n tr?i nghi?m "Giáng sinh tr?i Tay" ngay gi?a lòng TP.HCM v?i cái l?nh 10 ??. 

Ngoài ra, n?i này hút khách tham quan còn vì kh?ng gian ???c trang trí c?ng phu v?i r?t nhi?u ti?u c?nh cùng v? s? góc ??p s?ng ?o, nh? cay th?ng l?p lánh ánh ?èn, ng??i tuy?t cao s?ng s?ng, xe tu?n l?c, ??i ??c nguy?n... Các ti?u c?nh nh? d?n m?i ng??i l?c vào x? s? c?a nh?ng ng?i làng ??y tuy?t tr?ng.

Khoác tay ng??i yêu d?o b??c, liên t?c xuyt xoa vì l?nh, Hu?nh Kim My (21 tu?i) cho bi?t r?t hào h?ng khi ???c ng??i yêu r? ??n ?ay ch?i. Tr?i nghi?m cái l?nh gi?a lòng Sài Gòn trong mùa Giáng sinh này là ?i?u thú v? và l?ng m?n v?i My. 

Nh?ng n?m tr??c, d?p Giáng sinh My cùng nhóm b?n ?i xóm ??o và các trung tam th??ng m?i ?? ch?p hình. N?m nay có ng??i yêu, c? b?n s? cùng ng??i yêu l?u gi? nh?ng k? ni?m ??p qua các b?c hình. 

"? ?ay ph?i mua vé (ng??i l?n 100.000 ??ng, tr? em 70.000 ??ng - PV) nh?ng coi trên m?ng th?y ??p, tò mò nên t?i mình ghé th?. Mình c?m th?y khá hay, v?i nh?ng ai thích ch?p hình thì ??n ?ay là... ?úng ch? r?i" - My c??i cho bi?t.

Nhi?u nhóm b?n c? nam và n? cùng "lên ??" ??n ?ay tham quan, ch?p ?nh. M? Ngan (18 tu?i, sinh viên) cho bi?t cách ?ay m?t tu?n nhóm ?? h?n nhau và tìm ch? ??p ?? ?i ch?i, ch?p hình. Ngoài tòa nhà Diamond Plaza, Vincom (Q.1)... thì nhóm ch?n ??a ?i?m này. 

Khoác chi?c áo len xinh x?n ki?u Hàn Qu?c, Ngan hào h?ng: "Mình ch?a ???c ??n x? l?nh, c?ng ch?a ng?m tuy?t bao gi?, TP.HCM thì nóng quanh n?m nên mình ít có d?p di?n ?? ??ng. ? ?ay nhìn c? nh? chau ?u nên nhóm ??nh ch?p m?t b? ?nh th?t ??p" - Ngan nói.

Vui ch?i kh?ng quên ti?t ki?m

Nh?ng ngày này, các trung tam th??ng m?i l?n ? qu?n 1, TP.HCM và nhi?u c?a hàng l?n nh? ?? trang hoàng cay th?ng và ti?u c?nh m?ng Giáng sinh. 

D?o quanh các con ph?, nh?ng ánh ?èn l?p lánh và r?c r? khi?n b?t c? v? khách nào ghé ngang c?ng mu?n d?ng chan ng?m nhìn. Tuy v?y, Giáng sinh n?m nay d??ng nh? l?ng l? h?n m?i n?m vì d?ch COVID-19. Nhi?u b?n tr? ch? xu?ng ph? c?m nh?n kh?ng khí, ch?p ?nh k? ni?m và h?n ch? tiêu xài, mua s?m.

T?i Trung tam th??ng m?i Takashimaya (qu?n 1), các ti?u c?nh giáng sinh ???c d?ng bên ngoài tòa nhà ?? thu hút s? l??ng l?n khách ??n tham quan, ch?p ?nh. 

C? góc ???ng nh?n nh?p h?n lên v?i s? xu?t hi?n c?a nhi?u cay th?ng giáng sinh ?? màu s?c và c? m?t ng?i nhà nh? b?ng kính ???c thi?t k? nh? qu? c?u tuy?t. 

Ng?c An (qu?n Bình Th?nh) cho bi?t c? cùng hai ng??i b?n than có thói quen mua s?m qu?n áo ??p vào m?i d?p Giáng sinh ?? ch?p ?nh, sau ?ó s? m? ti?c ?n u?ng t?i nhà c?a m?t thành viên trong nhóm. 

Tuy nhiên, n?m nay An g?p nhi?u khó kh?n trong c?ng vi?c và tài chính do ?nh h??ng c?a d?ch b?nh kéo dài nên ph?i h?c cách gói ghém chi tiêu, ch? t?p trung cho nh?ng nhu c?u c?n thi?t. Giáng sinh này c? ch? cùng b?n ??n ?ay ?? ch?p ?nh, hòa vào kh?ng khí Giáng sinh.

"Thú th?t, ban ??u t?i có bu?n ch? vì là con gái mà, ai l?i ch?ng mu?n s?m s?a ?? "di?n" ??p vào nh?ng d?p ??c bi?t. Tuy v?y, t?i ngh? ti?t ki?m m?t chút c?ng kh?ng sao, mi?n ???c ?i ch?i cùng b?n bè c?ng vui r?i", An nói.

T?i Trung tam th??ng m?i Aeon Mall (Q.Tan Phú), ?i?m nh?n thu hút khách tham quan ngoài ti?u c?nh còn là nh?ng gian hàng bán ?? trang trí giáng sinh, qu?n áo, ph? ki?n... ?a d?ng, ??y màu s?c. 

V?i giá dao ??ng t? 79.000 ??ng, khách hàng ?? có th? "?m" v? cho mình m?t cay th?ng Noel mini xinh x?n ph? ??y tuy?t tr?ng hay các lo?i g?u b?ng, hình dán, vòng nguy?t qu?... mang ch? ?? Giáng sinh v?i giá dao ??ng t? 29.000 - 300.000 ??ng. 

Tuy nhiên, r?t nhi?u b?n tr? ch?n cách gi?m b?t mua s?m, thay vào ?ó d?o quanh các trung tam th??ng m?i ch?p ?nh. B?t chi tiêu, dành nhi?u th?i gian h?n cho nh?ng giá tr? v? tinh th?n là ?i?m chung c?a nh?ng ng??i tr? vui Giáng sinh mùa COVID-19.

Kh?ng ch? c?p ??i, nhóm b?n mà nhi?u gia ?ình d?n con nh? ??n ?ay vui ch?i. Ch? Nguy?n Th? Kim Thoa (30 tu?i, qu?n Bình Th?nh) cùng ch?ng d?n theo các con và cháu ??n ?ay ch?i Giáng sinh. B?n bé liên t?c ?ùa vui thích thú.

Ch? cho bi?t s? ph?i chen chúc nên hai v? ch?ng tranh th? "né" ngày l? và ngày cu?i tu?n ?? d?n các bé ?i ch?i. "T?i nh? khoái l?m, cho ??n m?y ch? ??ng vui v?y là la hét r?n r?n à" - ch? Thoa nói.

Giáng sinh ?m áp cho ng??i v? gia c? Giáng sinh ?m áp cho ng??i v? gia c?

TTO - ?úng 19h t?i, nhi?u b?n tr? còn mang trên mình b? ??ng ph?c ch? làm, th?m chí có b?n h?c sinh ch? v?a tan bu?i h?c ?? v?i vàng ch?y ??n ?? k?p chuy?n t? thi?n cùng m?i ng??i.

MINH PH??NG - BìNH MINH
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看