?H C?ng nghi?p TP.HCM thêm nhi?u ngành m?i cung ?ng nhan l?c qu?n ly ?? th?

22/12/2020 10:44 GMT+7

TTO - N?m 2021, Tr??ng ?H C?ng nghi?p TP.HCM d? ki?n tuy?n h?n 8.000 sinh viên v?i nhi?u ngành m?i v? qu?n ly ?? th? th?ng minh l?n ??u tiên ???c ?ào t?o.

?H C?ng nghi?p TP.HCM thêm nhi?u ngành m?i cung ?ng nhan l?c qu?n ly ?? th? - ?nh 1.

Sinh viên Tr??ng ?H C?ng nghi?p TP.HCM h?c t?p trong phòng thí nghi?m c?a tr??ng - ?nh: TR?N HU?NH

TS Phan H?ng H?i - hi?u tr??ng Tr??ng ?H C?ng nghi?p TP.HCM - cho bi?t: "TP.HCM ?? c?ng b? ch??ng trình chuy?n ??i s?, phát tri?n doanh nghi?p c?ng ngh? th?ng tin thúc ??y xay d?ng ?? th? th?ng minh. ?? ?ón ??u xu th? này và ?áp ?ng nhu c?u nhan l?c m?i c?a thành ph? d? ki?n t? n?m 2021, nhà tr??ng s? m? thêm nhi?u ngành m?i nh? robot và h? th?ng ?i?u khi?n th?ng minh, qu?n ly ?? th? th?ng minh và b?n v?ng, k? thu?t hóa phan tích, qu?n tr? ngu?n nhan l?c, logistics và qu?n ly chu?i cung ?ng, kinh t? tài nguyên thiên nhiên…"

N?m 2021, nhà tr??ng d? ki?n tuy?n h?n 8.000 sinh viên trên c? n??c, thí sinh ?? t?t nghi?p THPT. Tr??ng áp d?ng 4 ph??ng th?c xét tuy?n vào các ngành, chuyên ngành ?ào t?o cho c? c? s? chính ? TP.HCM và phan hi?u t?i t?nh Qu?ng Ng?i. Tr??ng xét tuy?n theo 12 t? h?p m?n.

T?i c? s? TP.HCM

1. Xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n th?ng (d? ki?n 10% ch? tiêu): Xét tuy?n th?ng theo quy ??nh c?a B? GD-?T; ?u tiên xét tuy?n th?ng ??i v?i h?c sinh ??t gi?i h?c sinh gi?i c?p t?nh/thành ph?, h?c sinh ??t gi?i k? thi olympic (m?n ??t gi?i có trong t? h?p xét tuy?n); h?c sinh tr??ng chuyên, l?p chuyên; h?c sinh có ch?ng ch? IELTS t? 5.0 tr? lên ho?c các ch?ng ch? qu?c t? khác t??ng ???ng trong th?i gian còn hi?u l?c tính ??n ngày 31-7-2021.

2.  S? d?ng k?t qu? h?c t?p THPT n?m l?p 12 (các m?n có trong t? h?p xét tuy?n c?a ngành xét tuy?n t??ng ?ng), ng??ng nh?n h? s? là t?ng ?i?m 3 m?n trong t? h?p xét tuy?n t?i thi?u b?ng 20 ?i?m (d? ki?n 30% ch? tiêu).

3.  Xét tuy?n s? d?ng k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT n?m 2021 (d? ki?n 50% ch? tiêu).

4. S? d?ng k?t qu? k? thi ?ánh giá n?ng l?c do ?H Qu?c gia TP.HCM t? ch?c n?m 2021 (d? ki?n 10% ch? tiêu).

T?i Phan hi?u Qu?ng Ng?i: s? d?ng 4 ph??ng th?c xét tuy?n nh? c? s? TP.HCM, tuy nhiên ph??ng th?c s? d?ng k?t qu? h?c t?p THPT n?m l?p 12, ng??ng nh?n h? s? là t?ng ?i?m 3 m?n trong t? h?p xét tuy?n t?i thi?u b?ng 18 ?i?m.

Các ngành tuy?n sinh n?m 2021 t?i Tr??ng ?H C?ng nghi?p TP.HCM t?i ?ay.

N?m 2021 ?H Bách khoa Hà N?i ti?p t?c tuy?n sinh b?ng k? thi ?ánh giá n?ng l?c N?m 2021 ?H Bách khoa Hà N?i ti?p t?c tuy?n sinh b?ng k? thi ?ánh giá n?ng l?c

TTO - Tr??ng ?H Bách khoa Hà N?i v?a c?ng b? ba ph??ng th?c tuy?n sinh ??i h?c cho n?m 2021, theo ?ó s? kh?ng k?t h?p ph??ng th?c thi b?ng ?ánh giá n?ng l?c v?i k?t qu? thi t?t nghi?p THPT n?a.

TR?N HU?NH
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看