Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

?? xu?t l?p camera giám sát ph?t ngu?i trên toàn qu?c

24/12/2020 14:08 GMT+7

TTO - C?c C?nh sát giao th?ng ?? xu?t l?p ??t hai lo?i camera giám sát, an ninh, ?i?u khi?n giao th?ng và camera phát hi?n l?i vi ph?m trên toàn qu?c, bao ph? các tuy?n cao t?c và qu?c l? tr?ng ?i?m.

?? xu?t l?p camera giám sát ph?t ngu?i trên toàn qu?c - ?nh 1.

??i tá ?? Thanh Bình, phó c?c tr??ng C?c C?nh sát giao th?ng - ?nh: DANH TR?NG

Ngày 24-12, ??i tá ?? Thanh Bình - phó c?c tr??ng C?c C?nh sát giao th?ng (CSGT), B? C?ng an - cho bi?t C?c CSGT v?a có t? trình B? C?ng an v? ?? xu?t l?p camera ph?t ngu?i trên toàn qu?c ?? x? ph?t vi ph?m thay vì l?p ch?t trên ???ng nh? hi?n nay.

Theo ?ó, ngoài h? th?ng camera hi?n có trên m?t s? tuy?n cao t?c, C?c CSGT ?? xu?t l?p ??t hai lo?i camera giám sát, an ninh, ?i?u khi?n giao th?ng và camera phát hi?n l?i vi ph?m trên toàn qu?c, bao ph? các tuy?n cao t?c và qu?c l? tr?ng ?i?m.

Theo ??i tá Bình, n?u ?? án này ???c Th? t??ng th?ng qua thì s? tri?n khai t? n?m 2021. ??i v?i hai thành ph? l?n là Hà N?i và TP.HCM, yêu c?u t?t c? camera l?p ??t ph?i ???c k?t n?i s? d?ng vì m?c ?ích phát hi?n t?i ph?m, ??m b?o an ninh tr?t t? và x? ly vi ph?m giao th?ng.

H? th?ng camera này ???c coi là tài s?n chung c?a toàn x? h?i. ?? án này h??ng t?i vi?c xay d?ng ??ng b? h? th?ng camera t? B? C?ng an t?i các ??a ph??ng, cùng chung m?t tiêu chu?n, có th? s? d?ng vào nhi?u m?c ?ích và nhi?u c? quan, ban ngành cùng có th? khai thác.

Hi?n ch?a có quy ??nh b?t bu?c nhà th?u, nhà ??u t? l?p ??t h? th?ng giám sát khi xay d?ng các tuy?n cao t?c, qu?c l? m?i.

"Vi?c l?p ??t ???c làm t? ??u, cùng th?i ?i?m xay m?i cao t?c s? v?a gi?m ???c nhi?u c?ng ?o?n, chi phí và có th? khai thác ???c s?m, mang l?i nhi?u l?i ích", ??i tá Bình nói.

Ngoài ra, ?? án c?ng h??ng t?i giai ?o?n 2021-2025, B? C?ng an ?u tiên ?ng d?ng c?ng ngh? ?? ??i m?i cách x? ly, giám sát vi ph?m c?a l?c l??ng CSGT trên toàn qu?c.

Khi h? th?ng camera giám sát ???c l?p ??t ??y ??, CSGT ch? làm nhi?m v? tu?n l?u, ?i?u ti?t, ch? huy d?n ?oàn, gi?i quy?t tai n?n là chính, ch? l?p ch?t phát hi?n các l?i camera kh?ng th? phát hi?n ???c nh? n?ng ?? c?n, ma túy, v??t quá t?i tr?ng.

Theo C?c CSGT, h? th?ng camera x? ph?t ngu?i trên toàn qu?c h?n m?t n?m qua ?? giúp ghi nh?n, x? ph?t trên 120.000 tr??ng h?p vi ph?m.

Hà N?i dán ph?t ngu?i 166 ?t? trong 1 ngày, n?u ch? xe kh?ng t?i s? m?nh tay h?n Hà N?i dán ph?t ngu?i 166 ?t? trong 1 ngày, n?u ch? xe kh?ng t?i s? m?nh tay h?n

TTO - Trong ngày ??u ra quan dán th?ng báo ph?t ngu?i trên kính ?t? vi ph?m l?i d?ng, ?? trái quy ??nh, c?nh sát giao th?ng Hà N?i ?? x? ly 166 tr??ng h?p vi ph?m.

DANH TR?NG
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看