Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

Th?ng tin d?ch v?

Ch? 1 cái ch?p m?t, Jackpot Mega 6/45 ?? g?n 68 t?

23/12/2020 09:00 GMT+7

Ch? sau 23 k? quay s? kh?ng có ng??i may m?n trúng gi?i cao nh?t, Jackpot c?a Mega 6/45 ?? nhanh chóng tích l?y g?n 68 t? ??ng và d?n ch?m m?c 70 t? ??ng, ?ay có th? xem là m?c ti?n th??ng mang tính ??i ??i ng??i trúng gi?i.

Ch? 1 cái ch?p m?t, Jackpot Mega 6/45 ?? g?n 68 t? - ?nh 1.

?? g?n 2 tháng k? t? khi Jackpot c?a x? s? t? ch?n Mega 6/45 ch?a tìm ra ng??i ch?i may m?n trúng gi?i cao nh?t. C? th?, sau k? quay 680 t?i ngày 20/12 c?a x? s? t? ch?n Mega 6/45, giá tr? tích l?y c?a Jackpot ?? phình to lên m?c g?n 68 t? ??ng, m?c cao k? l?c trong kho?ng g?n 4 tháng tr? l?i ?ay.

V?i vi?c Jackpot c?a Mega 6/45 tích l?y lên m?c h?p d?n, các ?i?m bán hàng c?a Vietlott c?ng tr? nên nh?n nh?p khi ng??i ch?i t?i mua vé nhi?u h?n cùng hi v?ng tr? thành "t? phú Vietlott cu?i cùng c?a n?m 2020.

Theo anh D. Tín, ch? m?t ?i?m bán hàng c?a Vietlott t?i ??ng ?a (Hà N?i), l??ng khách t?i ?i?m bán c?a anh ?ang t?ng cao và ngày càng ??ng h?n sau m?i k? quay kh?ng tìm ra ng??i trúng gi?i.

"Jackpot c?a Mega 6/45 ?? ??n g?n 68 t?, m?c h?p d?n c?a lo?i hình x? s? này nên doanh thu sau m?i k? quay c?a mình l?i cao h?n k? quay tr??c ?ó. Khách ??n mua ??ng h?n, trong khi khách quen mua c?ng m?nh tay h?n, m?i ng??i ??u r?t quy?t tam s?n Jackpot l?n d?p cu?i n?m", anh Tín chia s?.

Ch? ?i?m bán này cho hay ?ay kh?ng ph?i là ?i?u b?t ng? v?i anh khi m?i l?n Jackpot c?a x? s? t? ch?n Mega 6/45 v??t ng??ng 50 t? ??ng là doanh thu ?i?m bán c?a anh c?ng t?ng theo. "Mình ngh? tam ly chung c?a ng??i ch?i là nh? v?y, khi Jackpot tích l?y lên cao thì khách c?ng mua nhi?u vé h?n ?? t?ng c? h?i trúng th??ng vì nhi?u ng??i th?y ph?i trên 50 t? ??ng ch?i m?i ‘??’, m?i ?? ??i ??i", anh D. Tín nh?n ??nh.

Kh?ng ch? ?ng ch? ?i?m bán mà nhi?u ng??i ch?i t?i ?ay c?ng t? r? s? hào h?ng v?i Mega 6/45 trong th?i ?i?m này. Anh T. Kiên (Thanh Xuan, Hà N?i) chia s? anh ?? ch? t?i khi gi?i Jackpot v??t m?c 40 t? ??ng ?? b?t ??u mua vé "s?n" Jackpot và kh?ng ??nh m?c th??ng g?n 68 t? ??ng hi?n t?i là v? cùng h?p ly ?? ??u t? "ch?i l?n".

"Mình b?t ??u mua vé nhi?u h?n t? khi Jackpot v??t ng??ng 40 t? ??ng và v?n ti?p t?c ??u t? ?? có c? h?i trúng gi?i cao nh?t c?a Mega 6/45, v?i 68 t? ??ng chính là con s? ??i ??i, ?? ?? th?a m?n m?i ??c m? c?a mình c?ng nh? d? d? ?? giúp ?? gia ?ình, x? h?i, r?t ?áng ?? d? th??ng", anh Kiên cho hay.

S? hào h?ng c?a ng??i ch?i ?? góp ph?n t?ng t?c tích l?y qu? gi?i Jackpot c?a x? s? t? ch?n Mega 6/45. T? nh?ng k? quay ??u gi?i tích l?y ? m?c 1-2 t? ??ng sau k? quay, ??n khi qu? gi?i ch?m m?c 37 t? ??ng, t?c ?? tích l?y gi?i ?? nh?y v?t lên 4 t? ??ng m?i k? quay và lên m?c 5 t? ??ng m?i k? khi qu? gi?i Jackpot lên trên 50 t? ??ng. Jackpot lên nhanh cho th?y ng??i ch?i ?ang ngày càng m?nh tay h?n ?? s?n gi?i th??ng l?n cu?i cùng trong n?m c?a Mega 6/45.

Ch? 1 cái ch?p m?t, Jackpot Mega 6/45 ?? g?n 68 t? - ?nh 2.

Ng??i ch?i s? d? dàng ch?n mua s? v?i kênh phan ph?i qua m?ng di ??ng Vietlott SMS v?a ra m?t

Sau nhi?u l?n tìm ra ng??i trúng gi?i ? nh?ng m?c tích l?y trong kho?ng t? 15-39 t? ??ng, Jackpot c?a Mega 6/45 hi?n ?? tích l?y lên m?c cao nh?t trong nhi?u tháng. Nhi?u kh? n?ng Mega 6/45 s? xác ??nh ???c ng??i ch?i may m?n tr? thành "t? phú Vietlott" ti?p theo ngay trong d?p cu?i n?m này khi ch? trong vòng ch?a t?i 4 tháng tr??c ?ó, ?? có 4 vé trúng gi?i Jackpot c?a x? s? t? ch?n Mega 6/45.

S?n ph?m x? s? h?p d?n này s? ti?p t?c ?i tìm ch? nhan gi?i Jackpot v?i k? quay t?i ngày 23-12. D? ki?n sau k? quay, qu? gi?i Jackpot s? tích l?y lên m?c h?n 72 t? ??ng cùng hàng ch?c nghìn gi?i ph? t? giá tr? t?i 10 tri?u ??ng ?ang ch? ??i ng??i ch?i.

Hi?n nay, ng??i ch?i Vi?t Nam có th? mua x? s? t? ch?n c?a Vietlott b?ng ?i?n tho?i qua nhà m?ng MobiFone. ??i v?i nhà m?ng VinaPhone và Viettel s? l?n l??t ra m?t trong tháng 12-2020. Ng??i ch?i có nhi?u l?a ch?n cho ph??ng th?c thanh toán nh? VNPTPay, ViettelPay, Grab | Moca, VPBank và các ngan hàng khác ?? d? dàng mua vé s?. Tham kh?o cách ch?i t?i: https://vietlott.vn/vi/choi/sms/vietlott-sms

T.D.V
Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    Bình lu?n Xem thêm
    Bình lu?n (0)
    Xem thêm bình lu?n
    最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看