Th? 5, ngày 24 tháng 12 n?m 2020

Ca m? tách r?i Trúc Nhi - Di?u Nhi vào top 10 s? ki?n khoa h?c c?ng ngh?

23/12/2020 19:14 GMT+7

TTO - Th? t??ng Chính ph? phê duy?t ch??ng trình chuy?n ??i s? qu?c gia; ph?u thu?t tách r?i thành c?ng c?p song sinh Trúc Nhi - Di?u Nhi... là nh?ng s? ki?n tiêu bi?u l?t top 10 s? ki?n khoa h?c c?ng ngh? n?m 2020, c?ng b? chi?u 23-12.

Ca m? tách r?i Trúc Nhi - Di?u Nhi vào top 10 s? ki?n khoa h?c c?ng ngh? - ?nh 1.

Trao b?ng ch?ng nh?n 10 s? ki?n Khoa h?c và c?ng ngh? n?i b?t n?m 2020 t?i Vi?n Hàn lam Khoa h?c và C?ng ngh? Vi?t Nam chi?u 23-12 - ?nh: PH?M TU?N

Chi?u 23-12 t?i Hà N?i, Cau l?c b? Nhà báo khoa h?c và c?ng ngh? Vi?t Nam ?? c?ng b? k?t qu? bình ch?n 10 s? ki?n khoa h?c và c?ng ngh? n?i b?t n?m 2020 thu?c các l?nh v?c c? ch? chính sách, khoa h?c t? nhiên, khoa h?c x? h?i và nhan v?n, nghiên c?u ?ng d?ng, h?p tác qu?c t?, t?n vinh nhà khoa h?c.

1. Th? t??ng Chính ph? phê duy?t ch??ng trình chuy?n ??i s? qu?c gia

Ngày 3-6-2020, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ky quy?t ??nh s? 749 phê duy?t ch??ng trình chuy?n ??i s? qu?c gia ??n n?m 2025, ??nh h??ng ??n n?m 2030". Ch??ng trình nh?m m?c tiêu kép là v?a phát tri?n chính ph? s?, kinh t? s?, x? h?i s?, v?a hình thành các doanh nghi?p c?ng ngh? s? Vi?t Nam có n?ng l?c ?i ra toàn c?u v?i m?t s? ch? s? c? b?n c? th? ??n n?m 2025 và 2030.

2. Nh?ng nghiên c?u thành c?ng v? virus SARS-CoV-2

* Nu?i c?y, phan l?p virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghi?m

Ngày 7-2-2020, Vi?n V? sinh d?ch t? trung ??ng (B? Y t?) c?ng b? vi?c nu?i c?y và phan l?p thành c?ng virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghi?m. Thành c?ng này t?o ?i?u ki?n cho vi?c xét nghi?m nhanh các tr??ng h?p nhi?m và nghi nhi?m virus SARS-CoV-2. 

* Nghiên c?u, ch? t?o b? kit ch?n ?oán virus SARS-CoV-2

Ngày 5-3-2020, c?ng b? k?t qu? nghiên c?u ch? t?o b? sinh ph?m (b? kit) realtime RT PCR phát hi?n virus SARS-CoV-2, do H?c vi?n Quan y ch? trì ph?i h?p C?ng ty c? ph?n c?ng ngh? Vi?t á th?c hi?n. Vào th?i ?i?m ?ó, Vi?t Nam là m?t s? ít qu?c gia thành c?ng trong vi?c nghiên c?u ch? t?o b? kit ch?n ?oán virus SARS-CoV-2.

3. Xay d?ng thành c?ng c?ng ngh? ?i?u khi?n bay và thu h?i khí c?u t?ng bình l?u

?? tài "Nghiên c?u ti?p c?n c?ng ngh? s? d?ng khinh khí c?u th? ? t?ng bình l?u tích h?p c?ng ngh? tr?m thu phát th?ng tin ?? giám sát, d?n ???ng, tìm ki?m c?u h? và ?o ??c th?ng s? v?t ly m?i tr??ng t?ng khí quy?n" do PGS.TS Ph?m H?ng Quang - Trung tam tin h?c và tính toán thu?c Vi?n hàn lam Khoa h?c và c?ng ngh? Vi?t Nam ch? trì.

4. Bàn giao b?n th?o b? Qu?c s? Vi?t Nam

Ngày 12-11-2020, t?i Hà N?i, B? Khoa h?c và c?ng ngh? t? ch?c l? ti?p nh?n b?n th?o B? l?ch s? Vi?t Nam. ?ay là s?n ph?m c?a ?? án "Nghiên c?u, biên so?n b? L?ch s? Vi?t Nam" (còn g?i là Qu?c s?) ???c th?c hi?n t? n?m 2015.

?? án ???c th?c hi?n b?i g?n 300 nhà khoa h?c thu?c các c? quan nghiên c?u và gi?ng d?y l?ch s? trên c? n??c.

5. Viettel th?c hi?n cu?c g?i 5G ??u tiên trên thi?t b? t? s?n xu?t

Ngày 17-1-2020, v?i s? ch?ng ki?n c?a B? tr??ng B? Th?ng tin - truy?n th?ng và b? tr??ng B? Khoa h?c và c?ng ngh?, T?p ?oàn Viettel ?? th?c hi?n cu?c g?i video ??u tiên s? d?ng ???ng truy?n d?n d? li?u k?t n?i 5G trên thi?t b? thu phát sóng gNodeB do Viettel nghiên c?u và s?n xu?t, bao g?m c? thi?t b? ph?n c?ng và ph?n m?m. 

6. ?ng d?ng Bluezone ???c tri?n khai r?ng r?i

Bluezone là gi?i pháp ?ng d?ng c?ng ngh? ??nh v? Bluetooth n?ng l??ng th?p BLE (Bluetooth low energy). Khi các ?i?n tho?i th?ng minh cùng cài ?ng d?ng Bluezone thì chúng t? phát hi?n nhau trong kho?ng cách 2m và t? ghi nh?.

??n gi?a tháng 11-2020 ?? có h?n 23 tri?u ng??i Vi?t Nam cài ??t và s? d?ng Bluezone.

7. Hoàn thành kè b?o v? h? Hoàn Ki?m b?ng c?ng ngh? bêt?ng c?t phi kim thành m?ng, kh?i r?ng liên k?t module c?a tác gi? Hoàng ??c Th?o, t?ng giám ??c Busadco

Ca m? tách r?i Trúc Nhi - Di?u Nhi vào top 10 s? ki?n khoa h?c c?ng ngh? - ?nh 2.

Anh hùng lao ??ng Hoàng ??c Th?o - tác gi? ?? tài kè b?o v? h? Hoàn Ki?m - nh?n b?ng ch?ng nh?n top 10 s? ki?n khoa h?c c?ng ngh? n?i b?t 2020 - ?nh: PH?M TU?N

Tháng 8-2020, t?i h? Hoàn Ki?m (Hà N?i), C?ng ty Busadco, ??n v? thi c?ng kè h? Hoàn Ki?m ?? chính th?c h?p long toàn tuy?n, hoàn thành c?ng trình kè h? v?i t?ng chi?u dài g?n 1.500m sau 65 ngày ?êm thi c?ng tr??c th?i h?n hai tháng. 

8. Các nhà khoa h?c Vi?t Nam tham gia m?t thí nghi?m ???c c?ng b? trên Nature

?ó là thí nghi?m qu?c t? T2K v?i bài báo khoa h?c "Ràng bu?c tham s? pha vi ph?m ??i x?ng v?t ch?t - ph?n v?t ch?t trong dao ??ng neutrino" ??ng trên Nature ngày 16-4-2020. Nature là t?p chí có ch?t l??ng h?c thu?t hàng ??u th? gi?i.

Thí nghi?m này ???c th?c hi?n t?i Nh?t B?n v?i s? h?p tác qu?c t? c?a kho?ng 600 nhà v?t ly và k? s? v?i h?n 60 t? ch?c nghiên c?u ??n t? 12 qu?c gia trên th? gi?i. 

9. Ph?u thu?t tách r?i thành c?ng c?p song sinh dính li?n vùng ch?u

Ca m? tách r?i Trúc Nhi - Di?u Nhi vào top 10 s? ki?n khoa h?c c?ng ngh? - ?nh 3.

Tách song sinh Trúc Nhi - Di?u Nhi là m?t trong m??i s? ki?n khoa h?c và c?ng ngh? n?i b?t n?m 2020 - ?nh: DUYêN PHAN

Ngày 15-7-2020, sau 12 gi? ph?u thu?t, g?n 100 bác s?, nhan viên y t? t? các b?nh vi?n hàng ??u t?i TP.HCM ?? ph?i h?p ph?u thu?t tách r?i thành c?ng c?p song sinh dính li?n vùng ch?u c?c k? hi?m g?p trên th? gi?i.

?ay là ca m? ph?c t?p th? 2 mà ngành y t? TP.HCM th?c hi?n sau ca m? Vi?t - ??c 32 n?m tr??c.

10. PGS.TS ?? V?n M?nh nh?n gi?i th??ng Sáng t?o chau á 2020

Ngày 30-10-2020, Qu? Toàn c?u Hitatchi trao ch?ng nh?n ?o?t gi?i nh?t Sáng t?o chau á 2020 cho PGS.TS ?? V?n M?nh, Vi?n C?ng ngh? m?i tr??ng (thu?c Vi?n hàn lam Khoa h?c và c?ng ngh? Vi?t Nam). 

PGS.TS ?? V?n M?nh ???c Qu? Toàn c?u Hitachi ?ánh giá cao v? các c?ng trình nghiên c?u phát tri?n ?ng d?ng khí sinh h?c tiên ti?n ?? t?n d?ng bùn th?i t? các nhà máy bia và nhà máy mía ???ng ?? s?n xu?t ?i?n và phan bón h?u c?.

T? phú Ph?m Nh?t V??ng l?p gi?i th??ng khoa h?c - c?ng ngh? toàn c?u VinFuture lên ??n 4,5 tri?u USD T? phú Ph?m Nh?t V??ng l?p gi?i th??ng khoa h?c - c?ng ngh? toàn c?u VinFuture lên ??n 4,5 tri?u USD

Gi?i th??ng khoa h?c và c?ng ngh? qu?c t? ??u tiên do ng??i Vi?t Nam kh?i x??ng v?i gi?i th??ng th??ng niên lên t?i 4,5 tri?u USD mang tên Qu? VinFuture, v?a ???c ?ng Ph?m Nh?t V??ng - ch? t?ch T?p ?oàn Vingroup - và phu nhan Ph?m Thu H??ng sáng l?p.

PH?M TU?N - THANH Hà
Bình lu?n Xem thêm
Bình lu?n (0)
Xem thêm bình lu?n
最新最全最快更新的影视网-全网免费-小影视频在线观看